Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej sprowadzają się do szczegółowej weryfikacji przez sąd przyczyn powstania stanu niewypłacalności u dłużnika. Dzielą się one na dwa rodzaje. Po pierwsze, będą to przesłanki negatywne bezwzględne, których wystąpienie na pewno spowoduje oddalenie wniosku o upadłość konsumencką. Po drugie, przesłanki negatywne względne, mogą doprowadzić do oddalenia wniosku, chyba że dłużnik może skorzystać z odpowiednich klauzul.

Niemniej, kryterium podstawowym, od którego należy zacząć rozważania dotyczące upadłości konsumenckiej, jest zdolność do jej ogłoszenia i stan niewypłacalności.

Zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Tym samym, jest konsumentem. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych mogą ogłosić upadłość, ale na tzw. zasadach ogólnych przewidzianych dla firm. Warto też dodać, że zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej posiadają też członkowie zarządu spółek kapitałowych. Warunkiem jest jednak to, aby nie posiadali oni odrębnie założonych firmy (np. działalności gospodarczej).

Niewypłacalność podstawowym warunkiem upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest wobec takiego dłużnika, który popadł w stan niewypłacalności. Nie ma zatem możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego wobec osoby, która reguluje swoje zobowiązania.

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy, dłużnik jest niewypłacalny, jeśli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dla osób mających wątpliwości, czy został osiągnięty stan niewypłacalności pomocne może być domniemanie. Uznaje się, że dłużnik stał się niewypłacalny, gdy opóźnienie w spłatach zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Czy domniemaniem należy sugerować się każdorazowo weryfikując stan niewypłacalności? Odpowiedź brzmi: nie. Z punktu widzenia ustalenia tegoż warunku kluczowa jest utrata zdolności do wywiązywania się z płatności. Co więcej, dla zaistnienia niewypłacalności wystarczy jedno nieregulowane zobowiązanie.

Przesłanki negatywne bezwzględne – warunki upadłości konsumenckiej

Gdy dłużnik stwierdzi występowanie stanu niewypłacalności, to kolejnym krokiem winno być zweryfikowanie go pod kątem umyślności lub rażącego niedbalstwa.

Wina umyślna a ogłoszenie upadłości

Umyślne doprowadzenie do powstania stanu niewypłacalności z pewnością zakończy się oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie jak celowe pogłębianie swojej niewypłacalności poprzez zwiększanie zadłużenia.

Wina umyślna powinna być rozpatrywana poprzez pryzmat zamiaru, który ostatecznie skutkuje niewypłacalnością lub powiększeniem tego stanu. Umyślnym działaniem nie będzie zaciąganie kredytu w momencie, gdy dłużnik posiada realne szanse na spłatę zobowiązania (np. ma stały dochód, który wystarczy na zaspokojenie wierzyciela).

Przykładową sytuacją, którą można skorelować z umyślnym doprowadzeniem do niewypłacalności będzie:

zaciąganie zobowiązań bez żadnych szans na ich spłatę i równoczesne wyzbywanie się posiadanego majątku (np. poprzez darowiznę lub sprzedaż po zaniżonej wartości).

Upadłość i rażące niedbalstwo

Drugą z przesłanek negatywnych bezwzględnych jest rażące niedbalstwo skutkujące powstaniem niewypłacalności lub jej zwiększeniem. Przez rażące niedbalstwo należy rozumieć nadmierne odstępstwo od pewnego kanonu zachowań w określonej sytuacji.

Przykładem rażącego niedbalstwa może być:

zadłużenie się na taką skalę, że co miesięczna obsługa zobowiązań przewyższa dochody dłużnika.

Przesłanki negatywne względne w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Oprócz ww. warunków należy wymienić też te, które nie muszą w każdej sytuacji prowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ich wystąpienie jest weryfikowane na przestrzeni ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku.

Umorzenie postępowania upadłościowego

Sąd oddala wniosek o upadłość konsumencką, gdy wcześniej prowadzone postępowanie upadłościowe zostało umorzone z innych powodów niż na wniosek samego dłużnika. Jeśli wobec dłużnika nigdy nie było prowadzone postępowanie upadłościowe to przesłanka ta nie jest brana pod uwagę.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Kolejną z przesłanek umożliwiających oddalenie wniosku będzie uchylenie planu spłaty we wcześniej prowadzonym postępowaniu upadłościowym na podstawie art. 491(20) ustawy Prawo upadłościowe. Sytuacja analogiczna jak wyżej – nie będzie ona brana pod uwagę, jeśli wobec dłużnika nie było prowadzone postępowanie upadłościowe.

Z kolei powodem uchylenia planu spłaty wierzycieli mogło być m.in. niewykonywanie obowiązków wynikających z tego planu.

Brak wniosku o upadłość, gdy dłużnik miał obowiązek złożenia

Warunek ten dotyczy byłych przedsiębiorców i członków zarządu spółek. Należy pamiętać, że obowiązek złożenia wniosku o upadłość ma dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, a także wspólnik w spółce osobowej. Ta sama zasada dotyczy osób piastujących funkcje członków zarządu w spółkach kapitałowych.

W momencie powstania stanu niewypłacalności w prowadzonej firmie konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa w terminie kolejnych 30 dni.

Więcej na temat upadłości firmy!

Czynność prawna z pokrzywdzeniem wierzycieli

Czynność prawna (np. darowizna), która została przez sąd uznana prawomocnym wyrokiem za krzywdzącą wierzycieli, może być podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wcześniejsze umorzenie zobowiązań

Sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką wystąpiło już postępowanie upadłościowe, które skutkowało częściowym lub całkowitym umorzeniem długów.

Niezgodne i niezupełne dane

Ostatnia z przesłanek dotyczy już samego wniosku. Dłużnik może mieć zamkniętą drogę do upadłości, jeśli poda niezgodne z prawdą lub niezupełne informacje. Przykładowo zatai istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Chyba, że niezgodność lub niezupełność nie są istotne.

Sprawdź czy upadłość konsumencka musi oznaczać likwidację majątku!

Potrzebny ratunek? Klauzule rozsądku!

Jeśli wobec dłużnika występują przesłanki negatywne względne, to sąd może ogłosić upadłość, jeśli jest ona uzasadniona klauzulami rozsądki. A konkretne względami humanitarnymi oraz słuszności.

Klauzule stanowią mechanizm umożliwiający sądom indywidualne rozpatrywanie każdej ze spraw w przedmiocie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Tym samym, poczynione przez dłużników błędy mogą im zostać “wybaczone”, jeśli ich indywidualny charakter jest w pewien sposób uzasadniony kontekstem sprawy.

Wyżej wymienione warunki upadłości konsumenckiej mają na celu umożliwienie oddłużenia tym osobom, które mogą się pochwalić mianem rzetelnego dłużnika.

Co robić, gdy masz wątpliwości co do ogłoszenia upadłości?

Zalecamy każdorazowo konsultować sprawę ze specjalistami zajmującymi się tego typu sprawami. Zachęcamy również do śledzenia naszego bloga skupionego na zagadnieniach związanych z oddłużeniem konsumentów.

Więcej na stronie www.upadlosc-kancelaria.pl!

Doradca restrukturyzacyjny FIlip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jesteś dłużnikiem i chcesz uporać się z zobowiązaniami? Zostaw wiadomość, a oddzwonimy!

Imię (wymagane)

Email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zapytanie