Restrukturyzacja firmy a pracownicy – jak kształtuje się ich sytuacja w toku postępowania? Nieodzownym elementem restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest zawarcie układu z wierzycielami. Układ ten może również obejmować wierzytelności pracowników wynikające ze stosunku pracy. W związku z nieznajomością przepisów prawa restrukturyzacyjnego, wśród pracowników może rodzić się obawa co z wierzytelnościami, które przysługują im względem podmiotu w restrukturyzacji. Czy słusznie?

Co to jest układ w restrukturyzacji firmy?

Na skutek postępowania restrukturyzacyjnego winno dojść do ukształtowania, na nowo, praw i obowiązków dłużnika z wierzycielami. Częścią układu będzie zatem restrukturyzacja zobowiązań w taki sposób, aby firma w kłopotach mogła uniknąć ogłoszenia upadłości.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego dopuszczają możliwość restrukturyzacji wszystkich wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, które wynikają zwłaszcza z art. 151 PrRestr. Koncepcja restrukturyzacji wierzytelności wynikająca z ww. przepisu statuuje możliwość zmiany niektórych stosunków prawnych na linii dłużnik-wierzyciel dopiero po wyrażeniu zgody przez tego drugiego.

Więcej na temat tego czym jest układ w restrukturyzacji

Zgoda na objęcie układem wynagrodzenia w restrukturyzacji

Treść art. 151 ust. 2 wskazuje, że:

„układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz (…), chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem”.

Dodatkowo, zgodę wyraża się bezwarunkowo i nieodwołalnie, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Dopuszcza się też możliwość wyrażenia zgody ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli.

Ustawodawca przewidział zatem możliwość rozszerzenia wierzytelności objętych układem, jeżeli sam wierzyciel wyrazi taką wolę. Oświadczenie wierzyciela powinno mieć charakter indywidualny, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby większa liczba osób wyraziła zgodę w ramach jednego dokumentu. Nie jest jednak dopuszczalne przedstawienie zgody, która wynika z porozumienia dłużnika z organizacją reprezentującą pracowników (np. związek zawodowy).

Restrukturyzacja firmy a pracownicy i ich sytuacja

Wyrażenie zgody przez pracownika na objęcie układem przysługującej mu wierzytelności dotyczy jedynie wierzytelności ze stosunku pracy. Należy podkreślić, że zgoda nie jest wymagana od osób łączonych z pracodawcą poprzez umowę zlecenia, o dzieło lub kontrakt menadżerski. Jakie więc wierzytelności wynikające ze stosunku pracy będą wiązały się z udzieleniem zgody? Będą to m.in. zaległe wynagrodzenie, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, dodatki do wynagrodzenia (premia), odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, czy odprawa pośmiertna. Katalog tychże wierzytelności może być szerszy.

Co istotne, restrukturyzacja zobowiązania względem pracownika nie może go pozbawić minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Sprawdź sytuację pracowników w obliczu upadłości pracodawcy

Doradca restrukturyzacyjny FIlip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w sprawach z zakresu restrukturyzacji i upadłości firm.

Szukasz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!