Uproszczona restrukturyzacja została wprowadzona w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Początkowo miała obowiązywać jedynie do czerwca 2021 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne modyfikowało przebieg postępowania o zatwierdzenie układu. Z początkiem roku przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i kilku innych ustaw. Założenia nowelizacji przewidują wprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji na stałe do polskiego porządku prawnego. Nie będzie ono jednak tożsame z dotychczas znaną wersją postępowania.

Uproszczona restrukturyzacja z tarczy 4.0

O uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym pisaliśmy już w ramach innego artykułu. Jego założenia były wprowadzane jedynie tymczasowo. Finalnie, miało ono obowiązywać do pierwszych 2 kwartałów 2021 r. Celem przypomnienia – postępowanie było uzależnione od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru w toku procedury. Dłużnik dokonywał obwieszczenia i następnie miał 4 miesiące czasu na zebranie głosów od wierzycieli celem zawarcia układu. Dodatkowo zyskiwał daleko idącą ochronę przed działaniami ze strony wierzycieli.

Szerzej na temat w artykule: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Czego należy się spodziewać po zmianach?

Obwieszczenie o wszczęciu uproszczonej restrukturyzacji trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wcześniej było ono publikowane przez dłużnika w MSiG. Obwieszczenia będzie dokonywał doradca restrukturyzacyjny, z którym dłużnik zawarł umowę o sprawowanie funkcji nadzorcy układu. Nadzorca odmówi dokonania obwieszczenia, jeśli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, za wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli. Mechanizmem obronnym dłużnika będzie ewentualna skarga do sądu restrukturyzacyjnego.

Podobnie jak wcześniej, przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik będzie zobowiązany do przekazania spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego (w miejsce poprzednio wymaganych propozycji układowych).

Przewidywany czas na osiągnięcie consensu między dłużnikiem, a wierzycielami to 4 miesiące. Jeśli w tym okresie czasu nie zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie układu, to skutki obwieszczenia wygasną.

Bardzo istotną informacją jest to, iż w toku postępowania dłużnik uzyska taką samą ochronę przed wierzycielami jak w trakcie sanacji (najbardziej złożonego i skomplikowanego postępowania restrukturyzacyjnego). Niedopuszczalna będzie m.in. egzekucja majątku dłużnika w zakresie wierzytelności objętych układem z mocy prawa, jak i tych niepodlegających układowi.

Podsumowanie

O ile uproszczona restrukturyzacja pozwala na stosunkowo szybkie przeprowadzenie postępowania i odciążenie w dużym zakresie sądów restrukturyzacyjnych, o tyle wątpliwości może budzić zakres ochrony dłużnika. W toku postępowania sanacyjnego dłużnik podlega ścisłej kontroli sądu oraz zarządcy. W przypadku uproszczonej restrukturyzacji interes wierzycieli jest nieco bardziej zagrożony. Dotychczasowe przepisy o uproszczonej restrukturyzacji przestaną obowiązywać z dniem 30 czerwca 2021 r. Nowelizacja powinna zostać zatem wprowadzona z początkiem lipca 2021 r.

Od momentu wejścia w życie przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, prowadziliśmy już wiele tego typu postępowań. Były to zarówno mniejsze przedsiębiorstwa, jak i duże podmioty gospodarcze z wielomilionowym zadłużeniem. Zajmowaliśmy się restrukturyzacją firm z branży przemysłowej, medycznej, marketingowej, czy usługowej. Czynnikiem, który najczęściej przesądzał o skuteczności postępowania było zaangażowanie nie tylko ze strony nadzorcy układu, ale też samego dłużnika.

Dowiedz się więcej na temat restrukturyzacji firmy!

Pomoc doradcy restrukturyzacyjnego

Potrzebujesz wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego w przedsiębiorstwie? Skontaktuj się z nami: 58 380 26 56

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w sprawach z zakresu restrukturyzacji i upadłości firm.

Kontakt z kancelarią:

    Imię (wymagane)

    Email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zapytanie