Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, wynikające z projektu ustawy zaliczającej się do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0., ma stanowić próbę niwelowania gospodarczych szkód pandemii. Początkowo, nowy sposób restrukturyzacji przedsiębiorstw miał być możliwy do dnia 30 czerwca 2021 r. Na chwilę obecną przedłużono obowiązywanie przepisów o uproszczonej restrukturyzacji. Sejm bowiem przyjął ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk 1016), dzięki czemu wydłużono termin na dokonanie obwieszczenia w MSiG do dnia 30 listopada 2021 r.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Kto może skorzystać?

Projekt ustawy przewiduje, że z przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli m.in.:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki osobowe;
 • spółki kapitałowe.

Jak rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Następnie powinno dojść do dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informującym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego ze zmianami wynikającymi z przepisów o uproszczonej restrukturyzacji.

Obwieszczenie może być dokonane tylko jednokrotnie. Zawiera ono m.in. dane identyfikacyjne dłużnika oraz numer licencji nadzorcy układu (doradcy restrukturyzacyjnego). O fakcie publikacji obwieszczenia winno się poinformować właściwy sąd w terminie 3 kolejnych dni.

Potrzebujesz pomocy doradcy restrukturyzacyjnego?

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły: 58 380 26 56

Co dłużnik zyska dzięki otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

W związku z otwarciem tego typu postępowania dojdzie do zmaterializowania się korzyści w postaci:

 • zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem;
 • zabezpieczenia przed kolejnym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem;
 • uniemożliwienia wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

Reasumując, dłużnik zyskuje ochronę przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli. Na jak długo? Na okres trwania postępowania, czyli do czterech miesięcy.

Jednocześnie należy pamiętać jaki cel przyświeca restrukturyzacji jako tako. Chodzi bowiem o wyeliminowanie czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i generowanie przychodów. Docelowo uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne służy dojściu do porozumienia z wierzycielami poprzez zawarcie z nimi układu. Może on polegać m.in. na redukcji części zadłużenia i kosztów ubocznych, udzieleniu prolongaty w spłatach, konwersji wierzytelności na udziały lub akcje, czy też rozłożeniu długów na dogodne raty.

Z kolei sam układ zostanie zawarty, jeśli dłużnik zbierze odpowiednia ilość głosów od wierzycieli. Jako, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest zmodyfikowaną wersją postępowania o zatwierdzenie układu, to zdecydowana większość pracy odbywa się poza sądem.

Co w zamian?

Największym beneficjentem tego typu postępowania jest zdecydowanie sam dłużnik. Zamiarem ustawodawcy nie jest jednak zabezpieczenie praw tylko i wyłącznie dłużnika. Wierzyciele również posiadają stosowne „narzędzia” do walki z nieuczciwymi dłużnikami. Sąd, m.in. na wniosek wierzyciela, może uchylić skutki otwarcia postępowania, jeśli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

Nadto, poczynania dłużnika są kontrolowane przez nadzorcę układu (doradcę restrukturyzacyjnego). Może on dokonywać czynności tzw. zwykłego zarządu. Czynności przekraczające tenże zakres wymagają zgody nadzorcy układu, np. zawarcie umowy kredytu.

Nasze doświadczenia z uproszczoną restrukturyzacją firmy

Od momentu wejścia w życie przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, prowadziliśmy już wiele tego typu postępowań. Były to zarówno mniejsze przedsiębiorstwa, jak i duże podmioty gospodarcze z wielomilionowym zadłużeniem. Zajmowaliśmy się restrukturyzacją firm z branży przemysłowej, medycznej, marketingowej, czy usługowej. Czynnikiem, który najczęściej przesądzał o skuteczności postępowania było zaangażowanie nie tylko ze strony nadzorcy układu, ale też samego dłużnika.

Kontakt z kancelarią

Szybki kontakt telefoniczny z kancelarią: 58 380 26 56

Doradca restrukturyzacyjny

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij wiadomość!

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zapytanie