Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najszybszym i najprostszym z czterech postępowań przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Składa się docelowo z dwóch etapów – pozasądowego i sądowego, a w jego toku istotną rolę odgrywają dłużnik i wspierający go doradca restrukturyzacyjny. Postępowanie o zatwierdzenie układu służy zawarciu układu na skutek samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przed dłużnika nie angażując do tego sądu. Procedura ta jest możliwa do przeprowadzenia we wczesnej fazie problemów ekonomicznych firmy, a także gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Schemat postępowania o zatwierdzenie układu może przebiegać w następujący sposób:

 1. zawarcie umowy z nadzorcą układu przez dłużnika;
 2. ustalenie dnia układowego;
 3. przygotowanie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego;
 4. zbieranie głosów przez dłużnika;
 5. złożenie wniosku o zatwierdzenie układu;
 6. zatwierdzenie układu przez sąd.

Z kolei do zadań nadzorcy układu należą m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, informowanie dłużnika o możliwości zawarcia układu, kontakt z wierzycielami w celu podjęcia decyzji w sprawie głosowania oraz przyjmowanie ich uwag co do procedury zbierania głosów.

Zapoznaj się z krótką charakterystyką wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Wyjątkiem od powyższej reguły, który nieco modyfikuje przebieg postępowania, jest sytuacja, w której dochodzi do dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Jeżeli, przykładowo, dłużnik obawia się skutków prowadzonych postępowań egzekucyjnych, to obwieszczenie powinno być poprzedzone:

 1. sporządzeniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego;
 2. przygotowaniem spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – szczegóły procedury

Postępowanie o zatwierdzenie układu odbywa się w głównej mierze poza sądem, a rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania. Osobą, która może pełnić funkcję nadzorcy układu jest doradca restrukturyzacyjny. Rolą nadzorcy jest przygotowanie propozycji układowych, stosownych planów, przeprowadzenie samodzielnego zbierania głosów. W przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej, nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy.

Dobre praktyki wymagają jednak tego, aby praca nad przygotowywaniem dłużnika do restrukturyzacji została rozpoczęta jeszcze przed podpisaniem umowy z doradcą. Dobre relacje z wierzycielami oraz ich chęć współpracy jest niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie postępowania.

Dzień układowy w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Po podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym należy niezwłocznie wyznaczyć dzień układowy. Przypada on nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Ustalenie tego dnia ma istotne znaczenie z następujących powodów:

 • z dniem układowym powstają skutki otwarcia postępowania;
 • wierzytelności powstałe po wyznaczeniu dnia układowego nie mogą zostać objęte układem (nie podlegają restrukturyzacji);
 • według stanu z tego dnia określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem, a także skutki zawartego układu.
Sposób głosowania przez wierzycieli

Po ustaleniu dnia układowego wierzycielom przedstawia się karty do głosowania nad układem. Głosowanie ma charakter pisemny, nie przeprowadza się głosowania ustnego. Z kolei karta do głosowania ma określony wzór i musi spełniać określone warunki formalne. Głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przez upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu.

Jednym z obowiązków nadzorcy układu jest informowanie wierzycieli o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwościach wykonania układu na ich konkretne żądanie.

Zawarcie układu

Do zawarcia układu dochodzi, gdy za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Warunkiem jest jednak to, aby mieli oni łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W przypadku głosowania nad układem w grupach, układ jest przyjęty, jeśli w każdej z nich wypowie się większość uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługującym uprawnionym do głosowania. Przyjęcie układu zostaje stwierdzone przez nadzorcę układu.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu

Następnym elementem jest procedury jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu. Wniosek powinien zawierać m.in. oznaczenie identyfikacyjne dłużnika, propozycje układowe, a także wynik głosowania wierzycieli. Dodatkowo dołącza się np. zebrane karty do głosowania, a także sprawozdanie nadzorcy układu.

Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W postanowieniu wskazana jest również jurysdykcja sądów polskich, a także czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny. Postanowienie podlega obwieszczeniu. Z kolei od dnia wydania postanowienia do dnia jego uprawomocnienia się nadzorca układu pełni obowiązki nadzorcy sądowego.

Skutki postępowania o zatwierdzenie układu

Wśród skutków można wymienić choćby zawieszenie uprzednio prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które dotyczy wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Dochodzi do tego już z początkiem postępowania, jeżeli doszło do dokonania obwieszczenia o dniu układowym. Nadto, od tego też momentu dłużnik zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem kluczowym umów z punktu widzenia działalności operacyjnej. Z drugiej strony, dłużnik uzyskuje realne narzędzie umożliwiające uzyskanie drugiej szansy poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Układ z kolei zawierany jest w oparciu o m.in. propozycje układowe. Te standaryzują nowe warunki spłat zobowiązań dłużnika i mogą polegać m.in. na częściowych redukcjach, rozłożeniu zobowiązań na dogodne raty, czy karencji.

Potrzebujesz pomocy?

Trzon naszego zespołu stanowi doradca restrukturyzacyjny, który prowadził już co najmniej kilkadziesiąt postępowań o zatwierdzenie układu względem dłużników na terenie całej Polski. Biura kancelarii mieszczą się w Gdańsku i Gdyni, a także w Warszawie. Sprawdź m.in.: Restrukturyzacja firmy Warszawa!

Doradca restrukturyzacyjny FIlip Kozik

Autor artykułu

Autorem artykułu jest Filip Kozik, doradca restrukturyzacyjny i syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, a także restrukturyzacyjnego.

Prowadzisz firmę, która zaczyna mieć problemy z płynnością finansową?

Postępowanie o zatwierdzenie układu może się okazać dobrym rozwiązaniem! Pamiętaj, że konieczna jest pomoc licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.