Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najszybszym i najprostszym z czterech postępowań przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Składa się docelowo z dwóch etapów – pozasądowego i sądowego, a w jego toku istotną rolę odgrywają dłużnik i wspierający go doradca restrukturyzacyjny. Postępowanie o zatwierdzenie układu służy zawarciu układu na skutek samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przed dłużnika nie angażując do tego sądu. Procedura ta jest możliwa do przeprowadzenia we wczesnej fazie problemów ekonomicznych firmy, a także gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jakie czynności są podejmowane bez udziału sądu, a jakie po złożeniu wniosku?

Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu jest poprzedzone m.in.:

  • wyborem nadzorcy układu przez dłużnika. Nadzorcą układu może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego;
  • sporządzeniem planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności.

Wybór nadzorcy układu przez dłużnika zwieńczony zostaje zawarcie umowy w celu sprawowania przez niego nadzoru na przebiegiem postępowania.

Wraz ze złożeniem wniosku, do dalszej procedury angażowany jest sąd, aczkolwiek skutki postępowania rozpoczynają się dopiero w tzw. dniu układowym. Wśród nich można wymienić m.in. ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym, aczkolwiek występuje ona dopiero w dniu zatwierdzenia układu przez sąd.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Schemat postępowania o zatwierdzenie układu może przebiegać w następujący sposób:

  1. zawarcie umowy z nadzorcą układu przez dłużnika;
  2. ustalenie dnia układowego;
  3. przygotowanie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego;
  4. zbieranie głosów przez dłużnika;
  5. złożenie wniosku o zatwierdzenie układu;
  6. zatwierdzenie układu przez sąd.

Z kolei do zadań nadzorcy układu należą m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, informowanie dłużnika o możliwości zawarcia układu, kontakt z wierzycielami w celu podjęcia decyzji w sprawie głosowania oraz przyjmowanie ich uwag co do procedury zbierania głosów.

Zapoznaj się z krótką charakterystyką wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Prowadzisz firmę, która zaczyna mieć problemy z płynnością finansową?

Postępowanie o zatwierdzenie układu może się okazać dobrym rozwiązaniem! Pamiętaj, że konieczna jest pomoc licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.