Świetną wiadomością dla wielu dłużników jest możliwość ponownego ubiegania się o oddłużenie w upadłości konsumenckiej nawet, jeśli wcześniej złożony wniosek był oddalony lub doszło do umorzenia postępowania upadłościowego. Nowelizacja prawa upadłościowego, która urzeczywistniła się w dniu 24 marca 2020 r. istotnie zmieniła zasady towarzyszące ogłoszeniu upadłości oraz uzyskaniu oddłużenia. Więcej na temat zmian w artykule – Upadłość konsumencka 2020.

Stan prawny sprzed nowelizacji

Zanim doszło do ostatniej nowelizacji prawa upadłościowego oddalenie wniosku o upadłość konsumencką lub umorzenie postępowania z innych przyczyn aniżeli na wniosek samego upadłego w dużym stopniu ograniczało możliwości podjęcia starań o oddłużenie ponownie. Dłużnik co prawda miał możliwość złożenia kolejnego wniosku, o ile podstawą oddalenia nie było umyślne działanie lub rażące niedbalstwo, jeśli jego sytuacja finansowa/życiowa uległa znacznemu pogorszeniu i można było ją uzasadnić przy wykorzystaniu tzw. klauzul rozsądku. Podobnie wyglądała sytuacja osób, których postępowanie upadłościowe zostało umorzone np. z uwagi na brak wykonania poleceń sądu lub syndyka, czy niewydania majątku. Trudności z ponownym ogłoszeniem upadłości konsumenckiej występowały też w odniesieniu do osób, którym już umorzono całość lub część zobowiązań w ramach upadłości, a zdążyły się ponownie zadłużyć 🙂

Ku ucieszy wielu dłużników, przepisy te już nie obowiązują.

Sytuacja dłużników po nowelizacji

Od dnia 24 marca 2020 r. uprzednio prowadzone postępowanie upadłościowe, w którym doszło do oddłużenia upadłego także ma znaczenie, lecz w mniejszym zakresie. Zasada wynikająca z art. 491(14a) ust. 1 wskazuje wprost, że sąd może odmówić bezwarunkowego lub warunkowego oddłużenia albo ustanowienia planu spłaty wierzycieli, jeśli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku upadłego już oddłużono. W takiej sytuacji ponowne oddłużenie będzie miało rację bytu, jeśli w sprawie można skorzystać ze względów humanitarnych lub słuszności.

Podsumowanie

Z uwagi na powyższe, osoby, wobec których:

  • wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony;
  • umorzono postępowanie upadłościowe (niezależnie od przyczyny), w którym nie doszło do oddłużenia;
  • było prowadzone postępowanie upadłościowe zakończone oddłużeniem w ciągu 10 lat przed dniem złożenia nowego wniosku;

mogą skutecznie ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a nawet umorzenie zobowiązań.

Kontakt z kancelarią: 58 380 26 56

Nasi prawnicy są gotowi, aby omówić z Tobą potencjalną sprawę o upadłość konsumencką. Zadzwoń lub wyślij email z zapytaniem!

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.