Pre-pack w ramach upadłości konsumenckiej jeszcze do niedawna mógł się wydawać nieosiągalny dla wielu konsumentów. Mimo tego, że przepisy, które obowiązywały przed nowelizacją z marca 2020 r., nie wykluczały takiego rozwiązania, to przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej była raczej rzadkością. Ustawodawca zdecydował się jednak na wprowadzenie regulacji, w tytule V ustawy, której brzmienie jest następujące:

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h stosuje się odpowiednio.

art. 491(2) ust. 1a Prawo upadłościowe

Na skutek wyraźnego odwołania przeprowadzenie przygotowanej likwidacji w upadłości konsumenckiej przestaje budzić jakiekolwiek wątpliwości.

Czym jest przygotowana likwidacja w upadłości (pre-pack)?

Przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej polega na sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości na warunkach określonych w dodatkowym wniosku. Tego typu rozwiązanie przewiduje pełniejsze zaspokojenie wierzycieli, a także szybsze zakończenie postępowania upadłościowego. W praktyce pre-pack w upadłości konsumenckiej może sprowadzać się choćby do tego, że dłużnik składając wniosek o ogłoszenie upadłości dołącza kolejny, który wskazuje nabywcę konkretnego składnika majątkowego (np. nieruchomości). Wskazanie polega na oznaczeniu co najmniej ceny i nabywcy. Wraz z takim dokumentem konieczne jest przedłożenie m.in. opisu i oszacowania wykonanego przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej – zobacz jak możemy Ci pomóc! Nowa upadłość konsumencka.

Kto może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w upadłości konsumenckiej?

Wcześniej już cytowany przepis wskazuje, że wniosek ten może zostać złożony przez uczestnika postępowania. Zgodnie z ustawą uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz sam dłużnik.

Należy przypomnieć, że sąd może ogłosić upadłość na wniosek złożony przez wierzyciela. Takie postępowanie będzie prowadzone według zasad przewidzianych dla konsumentów, jeśli od momentu wyrejestrowania działalności gospodarczej dłużnika nie minął jeszcze rok.

Wykorzystanie pre-packu w upadłości konsumenckiej może być zatem interesującą alternatywą, jeżeli dłużnik nie chce, aby części składowe majątku trafiły w całkowicie „obce ręce”. W odwecie wystarczy złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży danego składnika majątkowego.

Dlaczego przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej jest atrakcyjnym rozwiązaniem?

Atrakcyjność pre-packu wynika z tego, że potencjalnym nabywcą składnika majątkowego mogą być m.in. osoby powiązane z upadłym. Oznacza to zatem, że nieruchomość upadłego może zostać wykupiona m.in. przez małżonka, czy krewnego lub powinowatego w linii prostej. Będą to też osoby, które pozostają w faktycznym związku z upadłym lub prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Rozwiązanie jest możliwe wtedy, gdy cena nabycia danego składnika majątku nie jest niższa niż cena wynikająca z oszacowania biegłego.

W innym wypadku, gdy nabywca nie jest osobą bliską upadłemu, sąd uwzględni wniosek m.in. wtedy, kiedy cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszone o koszty postępowania i inne zobowiązania masy upadłości.

Kontakt z kancelarią 58 380 26 56

Nasi prawnicy są gotowi, aby omówić z Tobą potencjalną sprawę o upadłość konsumencką. Zadzwoń lub wyślij email z zapytaniem!

Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wyślij zapytanie!

    Imię (wymagane)

    Email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zapytanie