Zawód doradcy restrukturyzacyjnego został wprowadzony na skutek wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Celem utworzenia nowego zawodu regulowanego jest świadczenie usług z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także pełnienie określonych funkcji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Potwierdzeniem tychże umiejętności i wiedzy jest licencja doradcy restrukturyzacyjnego nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

Jaką wiedzę posiada doradca restrukturyzacyjny?

O licencję doradcy restrukturyzacyjnego ubiegają się osoby posiadające wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów (rachunkowości), czy zarządzania. Można pokusić się o tezę, że doradca restrukturyzacyjny łączy w sobie cechy prawnika, ekonomisty, czy menadżera, a jego kompetencje oscylują głównie wokół zagadnień związanych m.in. z:

 • prawem upadłościowym;
 • prawem restrukturyzacyjnym;
 • prawem gospodarczym;
 • prawem podatkowym;
 • wyceną i zarządzaniem przedsiębiorstwami;
 • ekonomią.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego świadczy o określonej specjalizacji osoby ją posiadającej w ww. zakresie. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, egzamin z wynikiem pozytywnym zdało niewiele ponad 1300 osób.

Jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego powinno być poprzedzone m.in. zdaniem egzaminu państwowego, będącego potwierdzeniem posiadania wiedzy teoretycznej, oraz posiadaniem odpowiedniego doświadczenia w biznesie. Od kandydatów do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego wymaga się:

 • obywatelstwa państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu);
 • znajomości języka polskiego na poziomie wystarczającym do pełnienia określonych funkcjo w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (lub równorzędnego w innym państwie członkowskim UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej);
 • uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub innym państwie członkowskim UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowanej opinii (brak karalności);
 • braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie usługi świadczy doradca restrukturyzacyjny?

Przed wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w 2016 roku, funkcje w postępowaniach upadłościowych, które obecnie wykonuje doradca restrukturyzacyjny, były właściwe dla syndyków. Nowe regulacje uczyniły zawód doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej syndyka) bardziej komercyjnym. Osoba posiadająca stosowną licencję może oferować swoje usługi na gruncie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w związku m.in. z:

 • udzielaniem porad i sporządzaniem opinii prawnych;
 • zastępstwem procesowym w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (m.in. upadłość konsumencka) występując w imieniu dłużnika lub wierzyciela;
 • działaniem na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych w kontekście m.in.:
  • doboru odpowiednich rozwiązań pozasądowych lub sądowych opierających się na prawie restrukturyzacyjnym w przypadku przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych;
  • doboru odpowiednich rozwiązań w kontekście minimalizowania ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej;
  • uczestnictwa w negocjacjach reprezentując dłużnika lub wierzyciela;
  • doradztwa w kontekście ewentualnego postępowania upadłościowego.

Ponadto, doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję m.in.:

Dowiedz się więcej na temat postępowań restrukturyzacyjnych.

Czemu warto korzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego?

Pomijając funkcje (nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca, czy syndyk), które może wykonywać doradca restrukturyzacyjny, jego podstawowym zadaniem jest ratunek przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Wynika to poniekąd z celu postępowań restrukturyzacyjnych, który wiąże się z zapobieżeniem przed złożeniem wniosku o upadłość. Doradca restrukturyzacyjny sprawuje zatem nadzór i doradza, a także czuwa nad poczynaniami przedsiębiorcy, który jest zagrożony niewypłacalnością lub już stał się niewypłacalny. Niewątpliwą zaletą korzystania z usług doradcy restrukturyzacyjnego jest możliwość uniknięcia tarapatów już we wczesnym etapie występowania zaburzeń z płynnością finansową. Wszczęcie postępowań wynikających z udziału doradcy restrukturyzacyjnego pozwala uchronić przedsiębiorstwo przed ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi, czy umożliwia uzyskanie zewnętrznego finansowania.

Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Kancelarii prawnej KL Law Polska licencję doradcy restrukturyzacyjnego posiada Prezes Zarządu spółki – Filip Kozik.

Sprawdź w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie!

Kancelaria prawna KL Law Polska oferuje szeroki zakres usług związanych z restrukturyzacją i upadłością firm.