Kolejnym możliwym do zrealizowania wariantem w upadłości dewelopera jest kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez inny podmiot. Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe, na wniosek syndyka sędzia-komisarz może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, przedsiębiorcy, który zobowiąże się do kontynuacji owego przedsięwzięcia.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy nabywającego nieruchomość w celu kontynuowania przedsięwzięcia.

Upadłość dewelopera

Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu nieruchomości deweloperskiej odpowiada solidarnie z upadłym za:

  • jego zobowiązania z umów deweloperskich zawartych w związku z przedsięwzięciem deweloperskim realizowanym na nieruchomości,
  • zobowiązania wobec nabywców wynikające z przekształcenia roszczeń z takich umów w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego lub z odstąpienia od takich umów.

Zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie podlegają zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłego. Podmiot, który nabył nieruchomość przystępuje bowiem do długu upadłego, a ten nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności.

Prawa z umów deweloperskich w upadłości dewelopera

Wraz z przejęciem prawa własności nieruchomości, na której będzie kontynuowane przedsięwzięcie deweloperskie dochodzi do nabycia praw wynikających z umów deweloperskich zawartych przez upadłego.

Sprzedaż nieruchomości a upadłość dewelopera

Sprzedaż nieruchomości nie wywołuje skutków sprzedaży egzekucyjnej. Tym samym, wszelkie obciążenia, takie jak np. hipoteka, wciąż pozostają utrzymane.

Jeżeli sędzia-komisarz wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości w celu kontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę, to uwzględnia interes nabywców oraz prawdopodobieństwo dokończenia przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę nabywającego.

Zapoznaj się z poprzednimi artykułami dotyczącymi upadłości dewelopera:

Jesteś przedsiębiorcą niewypłacalnym i prowadzisz przedsięwzięcie deweloperskie?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w tej trudnej sytuacji!