W pierwszym artykule dotyczącym upadłości dewelopera cz. I, omówiliśmy zagadnienia wstępne oraz scenariusz, w którym dalej prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, mimo ogłoszenia upadłości przez dewelopera. Kolejnym możliwym rozwiązaniem w ramach tego rodzaju postępowania upadłościowego jest likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie.

Likwidacja tejże nieruchomości oznacza, że nie dojdzie do przeniesienia prawa własności na nabywców z uwagi na niewykonanie umowy deweloperskiej. Tym samym, dochodzi do wystąpienia poniższych skutków:

  • syndyk odstępuje od umów ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości;
  • roszczenia majątkowe pieniężne nabywców stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości nawet wtedy, gdy ich termin płatności jeszcze nie nastąpił;
  • roszczenia majątkowe niepieniężne zmieniają się na zobowiązania pieniężne i z dniem ogłoszenia upadłości stają się płatne.

Podział sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości na skutek upadłości dewelopera

Sumy uzyskane w wyniku likwidacji nieruchomości mającej związek z upadłością dewelopera podlegają podziałowi na zasadach ogólnych. Oznacza to, że pierwszeństwo mają wierzyciele, których wierzytelności zostały zabezpieczone na nieruchomości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską.

Jeżeli jednak wierzyciel zabezpieczony hipoteką wyraził zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, to nabywcy tego lokalu służy pierwszeństwo przed wierzycielem hipotecznym w zakresie, w jakim dokonał płatności wynikających z umowy.

Roszczenie nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej w upadłości dewelopera

Roszczenie nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej jest zaspokajane z sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na takich samych zasadach jak roszczenie z umowy deweloperskiej.

Nabywcy przysługuje pierwszeństwo wynikające z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego mu roszczenia z umowy deweloperskiej również wtedy, gdy wpis o ujawnieniu roszczenia został wykreślony.

Upadłość dewelopera - pomoc prawników

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!