Upadłość dewelopera i kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie jest czwartym i ostatnim artykułem dotyczącym postępowania upadłościowego wobec firmy deweloperskiej. Pozostałe artykuły wyczerpujące zagadnienie to:

Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego na skutek zawarcia układu w ramach postępowania upadłościowego dewelopera jest czwartym z możliwych wariantów. Jest ona możliwa, gdy nabywcy w liczbie stanowiącej co najmniej 20% liczby nabywców w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez upadłego mogą zgłosić propozycje układowe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

Propozycje układowe

Ustawodawca wskazuje na przykładowy zakres propozycji układowych, które odnoszą się do specyfiki działalności deweloperskiej. Wymienia się m.in.:

  • dopłaty przez wszystkich lub niektórych nabywców i zaspokojenie ich przez przeniesienie własności lokali;
  • sprzedaż nieruchomości z zachowaniem ograniczonych praw rzeczowych;
  • wskazanie innych warunków kontynuacji przedsięwzięcia;
  • zamianę lokali między wierzycielami lub zamianę lokalu na lokal niebędący przedmiotem umowy deweloperskiej.

Różne traktowanie nabywców

Propozycje układowe składane na skutek upadłości dewelopera mogą przewidywać różne sposoby traktowania wierzycieli w zależności od tego, czy wpłacą oni dopłaty na dokończenie przedsięwzięcia deweloperskiego.

Głosowanie nad układem

Głosowanie nad propozycjami układowymi przeprowadza się w grupach wierzycieli. Nabywcy są umiejscowieni w ramach odrębnej grupy wierzycieli dla której sporządza się odrębną listę wierzytelności uprawnionych do głosowania.

Jeżeli zostaną zgłoszone propozycje układowe przewidujące wpłacanie dopłat przez wszystkich lub niektórych wierzycieli i zaspokojenie ich przez przeniesienie własności lokali, to sędzia-komisarz niezwłocznie przeprowadza wstępne głosowanie nabywców nad propozycjami.

Realizacja dopłat następuje na skutek ich wpłaty do masy upadłości lub zabezpieczeniu ich w zakresie przewidzianym uchwałą w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

Upadłość dewelopera z układem

Sprawdź w jaki sposób możemy pomóc w przygotowaniu sprawy o upadłość!