Czy zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli jest alternatywą dla upadłości konsumenckiej? Wiele osób, borykających się z problemami finansowymi w obecnych czasach, zadaje sobie to pytanie. W poniższym artykule postaram się pomóc podjąć decyzję w tym zakresie.

Układ z wierzycielami i jego warunki

Podstawowe przesłanki, które należy spełnić nie różnią się od tych związanych z upadłością konsumencką. Przede wszystkim osoba starająca się o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli musi być osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej. Zasygnalizowania w tym miejscu wymaga fakt, iż dłużnik który nie prowadzi działalności gospodarczej, ale posiada ją w trybie „zawieszenia” nie spełnia powyższej przesłanki. Działalność musi być definitywnie zakończona – wyrejestrowana.

W przypadku dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą rozwiązaniem może być restrukturyzacja firmy!

Następnie, dłużnik-konsument musi popaść w niewypłacalność. Oznacza ona brak zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowa kwestia, nie występująca w przypadku upadłości konsumenckiej wskazana jest w art. 491(25) ust. 3 Prawa Upadłościowego. Z punktu widzenia układu na zgromadzeniu wierzycieli istotne są możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazujące na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

Co powyższe sformułowania oznaczają? Do układu przystąpić może osoba, która faktycznie będzie w stanie ten układ wykonywać, a wszczęcie postępowania nie będzie oznaczało działania na szkodę wierzycieli. Błędne jest myślenie, z którym często można się spotkać w praktyce, dotyczące kręgu osób mogących skorzystać z instytucji układu z wierzycielami. Osoby wszczynające postępowanie nie mogą wykazywać zerowych dochodów, bądź dochodów na stopie minimalnej krajowej.  Układ konsumenta na zgromadzeniu wierzycieli jest dla osób wykazujących wyższe dochody.

Jak konsument może rozpocząć układ na zgromadzeniu wierzycieli?

Do rozpoczęcia postępowania w tym trybie prowadzą dwie drogi. Pierwsza polega na złożeniu stosownego wniosku przez zainteresowanego na formularzu urzędowym. Druga zaś polega na skierowaniu przez sąd sprawy po zauważeniu we wniosku o upadłość konsumencką możliwości zarobkowych umożliwiających zawarcie układu. Chyba, że sam wnioskujący złożył oświadczenie co do braku zgody na przystąpienie do takiego postępowania.

Dlaczego od konsumenta chcącego zawrzeć układ z wierzycielami wymaga się wyższych dochodów? Powodem jest konieczność pokrycia kosztów postępowania i uregulowania zaliczki. Jej wartość jest zmienna i obecnie wynosi 5370,64 zł. Jeśli dłużnik złożył wniosek samodzielnie, a nie został skierowany do postępowania przez sąd musi on uiścić zaliczkę wraz z wnioskiem. W innym wypadku należy się liczyć ze zwrotem wniosku z uwagi na brak formalny. Jeśli to sąd przekieruje sprawę do układu, to dłużnik posiada 30 dni od dnia otwarcia postępowania na wniesienie opłaty. W innym wypadku należy się liczyć z umorzeniem postępowania o zawarcie układu oraz rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli rozważasz ogłoszenie całkowite oddłużenie, to sprawdź wady i zalety upadłości konsumenckiej!

Kto sprawuje pieczę nad układem i postępowaniem?

Dla części dłużników syndyk w upadłości wywołuje obawy. Jest mylnie kojarzony z komornikiem, zajęciami rachunku bankowego oraz horrendalnymi kosztami egzekucyjnymi. W przypadku układu z wierzycielami syndyk nie występuje. Jego miejsce zajmuje nadzorca układu, którego zadaniem jest nadzorowanie toczącego się postępowania. Zostaje wyznaczany przez sąd oraz do jego podstawowych zadań należy m.in.: sporządzenie w porozumieniu z dłużnikiem propozycji układowych – prościej rzecz ujmując propozycji kwot, które dłużnik będzie w stanie przeznaczać na zaspokojenie wierzycieli bez pokrzywdzenia pozostałych, sporządzenie spisu wierzytelności – inaczej listy zobowiązań z uwzględnieniem podmiotów wobec których jesteśmy zadłużeni, kwot oraz terminu wymagalności zobowiązań, sporządzenie spisu wierzytelności spornych – wymagających weryfikacji oraz zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Jak doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami?

W ramach zgromadzenia wierzycieli zapada decyzja co do tego, czy układ zostanie zawarty, czy też nie. Aby doszło do jego zawarcia, zgodę na układ muszą wyrazić wierzyciele, których wierzytelności opiewają na kwotę co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. W związku z czym konieczne jest uzyskanie tzw. większości kapitałowej. Oprócz tego za układem muszą opowiedzieć się wierzyciele większością głosów (większość osobowa).  Należy jednak pamiętać, iż układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Okres na jaki układ może być zawarty nie może przekraczać pięciu lat. Wyjątkiem są wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika. Ich spłata może nastąpić w okresie dłuższym.

Kiedy może dojść do umorzenia postępowania?

Postępowanie sąd może umorzyć wyłącznie w trzech wypadkach. Gdy dłużnik nie realizuje ciążących na nim obowiązków (co oczywiście jest wbrew jego interesom). Również wtedy, kiedy możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa nie uprawdopodabniają zdolności do pokrycia kosztów postępowania oraz wykonywania układu z wierzycielami. Finalnie, gdy nadzorca sądowy nie przedstawi wniosku o zatwierdzenie układu w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o otwarciu postępowania.

Zalety układu konsumenta na zgromadzeniu wierzycieli

Niewątpliwą zaletą układu z wierzycielami jest możliwość zachowania majątku. Przy jednoczesnym zachowaniu możliwości płatniczych wszczęcie układu jest zatem korzystniejsze, aniżeli upadłość konsumencka. Dodatkowo, dłużnik nie zostaje pozbawiony prawa do zarządu nad majątkiem. W istocie majątek nie staje się tzw. masą upadłości. Między małżonkami nie dochodzi do powstania ustroju rozdzielności majątkowej. Dłużnik, na skutek restrukturyzacji zobowiązań, będzie bardziej wiarygodnym płatnikiem na przyszłość.

Co jeśli układ nie wyjdzie? Zawsze pozostaje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Szukasz pomocy w układzie z wierzycielami?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Zadzwoń pod nr tel: 58 380 26 56

Miłosz Ryszka

Autor artykułu

Miłosz Ryszka – specjalista ds. upadłościowych w kancelarii prawnej KL Law Polska

Kontakt email:

    Imię (wymagane)

    Email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zapytanie