Restrukturyzację firmy, opierając się na literaturze przedmiotu, najłatwiej przedstawić jako proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku.

Restrukturyzacja firmy wiąże się m.in. ze znalezieniem przyczyn kryzysu ekonomicznego przedsiębiorstwa, eliminacją tychże przyczyn, poprawą relacji z wierzycielami, czy kontrahentami, a także poprawą płynności finansowej w przyszłości na skutek pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Rozwiązanie powyższych kwestii jest możliwe na skutek czterech postępowań restrukturyzacyjnych regulowanych przez ustawę prawo restrukturyzacyjne.

Cel restrukturyzacji firmy

Główne założenie, które przyświeca restrukturyzacji firmy, to uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami lub, jeśli to konieczne, przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Zasada ta wynika wprost z przepisów prawa restrukturyzacyjnego stwarzających ramy prawne dla przedsiębiorstw, które muszą sobie radzić z problemem utraty płynności finansowej.

W jaki sposób firma na skutek restrukturyzacji może się uchronić przed upadłością?

Po pierwsze, restrukturyzacja firmy chroni przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli – istnieje możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych.

Po drugie, przedsiębiorstwo zyskuje czas niezbędny do wprowadzenia zmian m.in. w zakresie operacyjnym przedsiębiorstwa, odbudowania zaufania kontrahentów i poprawę relacji, optymalizacji zadłużenia, czy zatrudnienia.

Po trzecie, restrukturyzowana firma ma możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania (np. pomoc publiczna).

Warto zwrócić uwagę, że restrukturyzacja zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego przedsiębiorstwa jest też w interesie wierzycieli. Wykonanie zawartego i zatwierdzonego układu pozwala im na odzyskanie znacznej części ich należności. Ogłoszenie upadłości przez firmę z reguły oznacza zwrot długu przez upadłego na poziomie ledwie paru procent.

Restrukturyzacja firmy – rodzaje postępowań

Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy jest możliwe w ramach czterech postępowań – jednego pozasądowego i trzech sądowych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie pozasądowe prowadzone przed doradcę restrukturyzacyjnego, a układ ostatecznie jest zatwierdzany (lub nie) przez sąd;
  • przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
  • postępowanie układowe – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  • postępowanie sanacyjne (najbardziej złożone) – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

 

Wybór właściwego postępowania zależy od sytuacji przedsiębiorstwa.

Dla kogo restrukturyzacja firmy?

Zdolność restrukturyzacyjną posiadają przedsiębiorstwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne), a także spółki z o.o. i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia majątkiem prywatnym, a także wspólnicy spółki partnerskiej.

Przesłanką otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika lub zagrożenie niewypłacalnością.

Szukasz pomocy w zakresie restrukturyzacji firmy?

Zobacz jak możemy pomóc!