Upadłość konsumencka polega na uregulowaniu możliwie jak największej ilości zaległych zobowiązań i umorzeniu tych, których spłata nie jest możliwa. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być zbawiennym rozwiązaniem w przypadku nadmiernego zadłużenia. Od 24 marca 2020 roku uzyskanie sądowego postanowienia o upadłości jest prostsze do osiągnięcia.

Na czym polega upadłość konsumencka i jak ją zacząć?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego założeniem jest umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Pierwszym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Aby sąd przychylił się do takiego wniosku, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: potencjalny upadły musi być konsumentem, a więc osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Druga przesłanka to pozostawanie w stanie niewypłacalności, a więc stanie, w którym doszło do utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Poza tym, potencjalny upadły musi mieć tzw. ośrodek interesów życiowych w Polsce. Miejsce zameldowania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Oznacza to, że nie może na stałe mieszkać w innym kraju, natomiast dorywcza praca za granicą nie jest przeszkodą.

Sądem właściwym do złożenia takiego wniosku będzie sąd rejonowy, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej od wniosku, która wynosi 30 zł, oraz ewentualna opłata w wysokości 17 zł, jeżeli zainteresowany będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Rozpoznanie wniosku powinno zająć 2 miesiące, z praktyki wynika jednak że może się to przedłużyć nawet do 6 miesięcy. Wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że obecność wnioskodawcy w sądzie może okazać się zbędna.

Czy upadłość konsumencka oznacza utratę całego majątku? 

Ogłoszenie upadłości, czyli pierwszy krok do oddłużenia. Postępowanie upadłościowe z udziałem syndyka.

Ogłoszenie upadłości to pierwszy krok na drodze do oddłużenia. Kolejnym jest postępowanie właściwe – tutaj pojawia się syndyk, a majątek upadłego od tego momentu stanowi tzw. masę upadłości. Istnieją trzy możliwe warianty procedowania:

1. Upadłość konsumencka na zasadach ogólnych

Postępowanie z udziałem konsumenta będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w stosunku do przedsiębiorców. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy:

 • dłużnik posiada majątek znacznego rozmiaru
 • wobec dłużnika występuje liczne grono wierzycieli
 • stan faktyczny dłużnika wskazuje na większy stopień skomplikowania

Ostatecznie upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli lub o umorzenie zobowiązań bez planu spłaty.

2. Postępowanie uproszczone

Uproszczona upadłość konsumencka będzie adekwatna dla osób:

 • nieposiadających znacznego majątku,
 • których liczba wierzycieli jest stosunkowo niewielka,
 • ze stanem faktycznym, który nie jest wyjątkowo skomplikowany.

Takie postępowanie przebiega szybciej, z uwagi na fakt, że nie bierze w nim udziału sędzia-komisarz, a organem czuwającym nad całością postępowania jest syndyk. Działania syndyka mogą być kontrolowane poprzez złożenie skargi. Natomiast brak majątku nie jest przeszkodą na drodze do upadłości – wręcz przeciwnie, może przyspieszyć cały proces.

3. Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Układ na zgromadzeniu wierzycieli nawiązuje do rozwiązań przewidzianych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. O układ może wnioskować sam dłużnik, ale może też do niego skierować sąd.

Prowadzenie tego typu postępowania będzie zasadne w oparciu o odpowiednie możliwości zarobkowe dłużnika i jego sytuację zawodową. Złożenie przez dłużnika wniosku o zawarcie układu będzie się również wiązało z koniecznością uregulowania zaliczki na wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Umożliwienie zawarcia układu przez konsumenta na zgromadzeniu wierzycieli ma być alternatywą dla upadłości o stricte likwidacyjnym charakterze. Oznacza to zatem, że możliwe będzie zachowanie części majątku, np. nieruchomości. Konieczne będzie jednak regulowanie zobowiązań, lecz na korzystniejszych warunkach.

Potrzebujesz pomocy w upadłości konsumenckiej?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 58 380 26 56 lub wyślij zapytanie e-mailem!

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W momencie wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej dłużnika, do postępowania wkracza syndyk. Zarządza on masą upadłościową. Jego zadaniem jest oszacowanie wartości majątku upadłego, a następnie jego likwidacja. Uzyskane w ten sposób środki posłużą również na pokrycie m.in. kosztów postępowania sądowego.

Ogłoszenie upadłości wywołuje kilka określonych skutków:

 • cały majątek upadłego staje się automatycznie masą upadłości, nad którą pieczę sprawuje syndyk,
 • zobowiązania, które nie były jeszcze wymagalne, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości,
 • między osobami pozostającymi w stosunku małżeńskim z chwilą wydania postanowienia o upadłości powstaje rozdzielność majątkowa,
 • spadek, do którego powołany jest upadły w toku postępowania upadłościowego wchodzi do masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości wywołuje też kilka skutków praktycznych, korzystnych dla upadłego:

 • komfort psychiczny – postępowania komornicze zostają z chwilą ogłoszenia upadłości umorzone, a więc upadły nie będzie już nękany komorniczymi upomnieniami, zaś firmy windykacyjne przestają prześladować natrętnymi wezwaniami do zapłaty. Upadły ma też poczucie, że jest na dobrej drodze aby wyjść z uciążliwej spirali zadłużenia i uporządkować swoje problemy,
 • ochrona przed bezdomnością – jeżeli w toku postępowania dojdzie do sprzedaży nieruchomości, w której zamieszkiwał do tej pory upadły, to istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie środków na najem lokalu mieszkalnego na okres do dwóch lat. Warto o tym pamiętać, ponieważ w przypadku egzekucji komorniczej taka nieruchomość również zostanie zbyta, lecz w takim wypadku środki na najem nie przysługują,
 • umorzenie zobowiązań – jest to główny cel postępowania upadłościowego, i jednocześnie największa korzyść.

Poznaj wady i zalety upadłości konsumenckiej!

Ostatni etap upadłości konsumenckiej

Istnieją cztery możliwe warianty zakończenia postępowania upadłościowego.

Automatyczne oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty wierzycieli. Taki wariant jest możliwy, jeżeli sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Ma to miejsce np. w wypadku gdy osoba taka jest trwale niezdolna do pracy lub jest emerytem z niskim świadczeniem emerytalnym.

Mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może odmówić oddłużenia. Ma to miejsce w momencie  celowego doprowadzenia do swojej niewypłacalności. Na przykład poprzez celowe trwonienie majątku. Uzyskanie oddłużenia może być również uniemożliwione w przypadku tzw. „recydywy” upadłościowej. Ma ona miejsce jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono część lub całość zobowiązań. Niemniej jednak, przesłanki te nie mają charakteru bezwzględnego. W przypadku wystąpienia tzw. klauzul rozsądku sąd może umorzyć zobowiązania mimo wystąpienia tych przesłanek.

Warunkowe umorzenie wiąże się z koniecznością wykazania tymczasowej niezdolności do dokonywania spłat. Jeżeli w ciągu 5 lat sytuacja finansowa upadłego ulegnie poprawie, to możliwe jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Do przerwania biegu tego pięcioletniego terminu i zbadania możliwości do wykonania zobowiązań przez upadłego może dojść na wniosek wierzycieli.

Ustanowienie planu spłaty wierzycieli jest czwartym i ostatnim możliwym wariantem. Plan spłaty ustalany jest na okres do 3 lat, bądź od 3 do 7 lat (w zależności od stopnia przyczynienia się upadłego do powstania stanu niewypłacalności). Po wykonaniu planu spłaty, który każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych możliwości majątkowych upadłego. Niespłacone zobowiązania zostają umorzone.

Powierz sprawę specjalistom!

Pomożemy Ci w uwolnieniu się od długów! Skontaktuj się z nami: 58 380 26 56!

Michał Szroda Restrukturyzacja

Autor artykułu:

Michał Szroda – specjalista ds. upadłościowych w kancelarii prawnej KL Law Polska Sp. z o.o.

Szybki kontakt:

  Imię (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Zapytanie