Historia upadłości konsumenckiej pani Marii, mieszkanki Gdańska, przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Upadłość konsumencka w Gdańsku i Gdyni, a także na terenie Trójmiasta. Upadłością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zajmujemy się na terenie całego województwa pomorskiego, a w zasadzie na terenie całej Polski. Dotychczas reprezentowaliśmy naszych klientów w każdym sądzie upadłościowym w kraju. W tym także przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika konieczne jest posiadanie statusu konsumenta. Jest nim osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Przykładem konsumenta będzie osoba, która wykonuje pracę „na etacie” i nie prowadzi swojego własnego biznesu.

Osoby, które popadają w stan niewypłacalności, a:

  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą;
  • są wspólnikiem spółki osobowej;

powinny starać się o ogłoszenie upadłości na tzw. zasadach ogólnych.

Więcej na temat upadłości firmy

Istotną informacją jest jednak to, że w dniu 24 marca 2020 r. dochodzi do zmiany ustawy Prawo upadłościowe, która swoim zakresem obejmie także upadłość konsumencką. Więcej na ten temat w artykule: Upadłość konsumencka 2020. Wtedy też niektórzy konsumenci będą traktowani na tych samych zasadach jak firmy.

Upadłość konsumencka przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sąd, w którym znajduje się wydział gospodarczy prowadzący sprawy upadłościowe. Na terenie województwa pomorskiego jest to Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczący się przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk. Dodatkowo w obrębie właściwości tego sądu winno znajdować się miejsce zamieszkania dłużnika (nie mylić z miejscem zameldowania, które nie ma większego znaczenia w tejże kwestii).

W sytuacji, gdy dłużnik mieszka poza granicami Polski, to należy ustalić właściwość sądu w oparciu o położenie jego majątku. Jeśli dłużnik mieszka z zamiarem stałego pobytu poza krajem i nie posiada w Polsce żadnego majątku, to sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Przebieg postępowania upadłościowego konsumenta

Co do zasady, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z przejęciem zarządu nad majątkiem upadłego przez syndyka, a następnie jego likwidacją. Środki uzyskane w wyniku spieniężenia aktywów wchodzących do masy upadłości służą zaspokojeniu zobowiązań upadłego względem wierzycieli. W ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest też ustalenie tzw. planu spłaty wierzycieli. Plan pozwala na ustalenie odpowiednich rat, które to upadły będzie musiał regulować przez maksymalnie 36 miesięcy. Należyta współpraca upadłego z syndykiem, a także wykonanie ewentualnego planu spłaty wierzycieli zostają zwieńczone oddłużeniem. Z warunkami ogłoszenia upadłości konsumenckiej możesz zapoznać się w poniższym artykule:

Warunki upadłości konsumenckiej

Powyższy przebieg upadłości konsumenckiej dotyczy tych postępowań, które zostały wszczęte przed zmianą przepisów w dniu 24 marca 2020 r. Nowa upadłość konsumencka będzie prowadzona według innego schematu. Początkowym etapem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Następnie dojdzie do rozpoznania wniosku pod kątem podstawowej przesłanki umożliwiającej ogłoszenie upadłości tzn. stanu niewypłacalności. Podobnie jak wcześniej, po ogłoszeniu upadłości do postępowania przystępuje syndyk, którego zamiarem jest spieniężenie majątku upadłego. Wraz z zakończeniem etapu z udziałem syndyka sąd upadłościowy będzie mógł skorzystać z 4 wariantów:

a) może odmówić oddłużenia i ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności;

b) może ustanowić plan spłaty wierzycieli na okres do 3 lat lub na okres od 3 do 7 lat. Czas trwania planu spłaty będzie zależny od stanu faktycznego i przyczyn powstania stanu niewypłacalności;

c) może warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego. Warunkowe umorzenie będzie możliwe wtedy, jeśli dłużnik nie ma możliwości wykonania planu spłaty, lecz jest to podyktowane chwilowymi okolicznościami. W przypadku braku wniosku o ustalenie planu spłaty złożonego przez wierzyciela/i w okresie kolejnych 5 lat dochodzi do oddłużenia;

d) może oddłużyć konsumenta bez ustalania planu spłaty, jeśli niezdolność do jego wykonania ma charakter trwały, np. podyktowany stanem zdrowia.

Jakie długi zostają umorzone w upadłości konsumenckiej?

Zasadniczo umorzeniu podlegają wszelakie zobowiązania pieniężne, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości przez sąd. Oznacza to zatem, że oddłużenie następuje wobec kredytów bankowych oraz pozabankowych. Dodatkowo, upadłość konsumencka obejmie podatki, składki na ZUS, niepopłacone rachunki, czy pożyczki od osób prywatnych. Warto również dodać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec byłego przedsiębiorcy umożliwi mu oddłużenie wobec niepopłatnych faktur w trakcie aktywności gospodarczej.

Wyjątek stanowią jedynie zobowiązania będące:

a) alimentami;

b) odszkodowaniem na osobie;

c) wierzytelnością wynikająca z wyroku karnego lub będącego grzywną;

d) celowo pominiętą wierzytelnością przez dłużnika w momencie składania wniosku o upadłość.

Kancelaria prawna KL Law Polska | Upadłość konsumencka Gdańsk Gdynia

Trzon zespołu prowadzącego sprawy o upadłość konsumencką w Gdańsku i Gdyni stanowią adwokat Justyna Nowak-Trojanowska oraz doradca restrukturyzacyjny (syndyk) Filip Kozik. Przy wsparciu pozostałych członków kancelarii zapewniamy m.in.:

  • kompleksowe doradztwo w toku przygotowywania sprawy o upadłość;
  • sporządzenie wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego, np. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o zabezpieczenie majątku, o wyłączenie mienia z masy upadłości, o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli;
  • reprezentację przed sądem w kontekście ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • reprezentację przed sądem i syndykiem w toku postępowania upadłościowego właściwego;
  • zabezpieczenie interesów upadłego na wypadek wystąpienia skargi pauliańskiej.

Mimo biur kancelarii KL Law Polska na terenie Warszawy, Gdańska i Gdyni prowadziliśmy sprawy naszych klientów w sądach na terenie całego kraju. Osoby zainteresowane konsultacją z naszym prawnikiem zachęcamy do kontaktu!

Upadłość konsumencka Gdańsk – Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.

Upadłość konsumencka Gdynia – Mściwoja 10/3, 81-361 Gdynia.

Kontakt: 58 380 26 56 lub biuro@kancelaria-kllaw.pl


Osoby zainteresowane spotkaniem w kontekście upadłości konsumenckiej w Warszawie proszone są o kontakt w celu umówienia wizyt.

Nasi specjaliści

Doradca restrukturyzacyjny

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny i syndyk. Specjalizuje się w sprawach na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Świadczył usługi niewypłacalnym konsumentom, a także przedsiębiorstwom. 

Adwokat

Justyna Nowak-Trojanowska – adwokat. Specjalizuje się w sprawach upadłościowych, cywilnych oraz gospodarczych. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych oraz firm, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, czy egzekucyjne.