Skutki upadłości konsumenckiej należy rozpatrywać m.in. w kontekście majątku dłużnika, małżeńskich ustrojów majątkowych, zobowiązań, czy kwestii spadkowych. Należy też pamiętać, że ogłoszenie upadłości wywiera określony wpływ na pozostałe postępowania sądowe o zapłatę, a także ogranicza możliwości podjęcia egzekucji.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek upadłego

Z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się tzw. masą upadłości. W jej skład wchodzą nieruchomości należące do upadłego lub będące objęte wspólnotą majątkową między małżonkami, a także cenne ruchomości (np. pojazdy mechaniczne, maszyny, sprzęt RTV/AGD). Przedmiotem zainteresowania syndyka będą również udziały, czy akcje w spółkach kapitałowych lub wierzytelności. Jednym z częstszych składników masy upadłości jest też wynagrodzenie za pracę. Należy pamiętać, że syndyk dokonuje zajęcia dochodów na tej samej zasadzie jak komornik. Oznacza to, że może dokonać zajęcia połowy wynagrodzenia upadłego, lecz nie może pozbawić go tzw. kwoty wolnej.

Masa upadłości służy temu, aby na skutek jej likwidacji doszło do zaspokojenia wierzycieli. Na skutek ostatecznego planu podziału syndyk dzieli zgromadzone fundusze zgodnie z kolejnością zaspokojenia. Warto również wskazać, że w przypadku spieniężenia nieruchomości, którą zamieszkuje upadły wraz z rodziną, możliwe jest uzyskanie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat!

Ważna informacja! Do masy upadłości nie są włączane przedmioty wyłączone spod zajęcia egzekucyjnego na podstawie art. 829 oraz art. 831 kodeksu postępowania cywilnego!

Nie posiadasz majątku, a chcesz ogłosić upadłość? Zapoznaj się z artykułem: Upadłość konsumencka a brak majątku!

Skutki upadłości konsumenckiej a małżonkowie

Skutki upadłości konsumenckiej obejmują również sferę małżeńskich ustrojów majątkowych. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków, których łączy wspólnota majątkowa, powstaje między nimi ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że od tego momentu każdy nabyty składnik majątkowy stanowi własność wyłączną jednego z nich, a nie wspólną.

Należy też dodać, że rozdzielność majątkowa ustanowiona na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość jest bezskuteczna względem masy upadłości. Chyba, że pozew o ustanowienie rozdzielności został złożony co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o upadłość.

Ograniczenia występują też w kontekście rozdzielności majątkowej powstałej na skutek umowy majątkowej. Będzie ona skuteczna względem masy upadłości, gdy umowa została zawarta co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zobowiązania a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jednym ze skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest automatyczna wymagalność zobowiązań niewymagalnych na dzień złożenia wniosku lub wydania postanowienia. Dodatkowo, nieważne są postanowienia umowne, które zastrzegałyby rozwiązanie umowy na wypadek ogłoszenia upadłości lub złożenia wniosku. Wszelkie zapisy umowne, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać osiągnięcie celu postępowania pozostaję również bezskuteczne.

Mieszkasz w Warszawie i szukasz pomocy w ogłoszeniu upadłości? Sprawdź nasz artykuł: Upadłość konsumencka Warszawa

Skutki upadłości a sprawy spadkowe

W przypadku, gdy upadły zostanie powołany do spadku w toku postępowania upadłościowego, to spadek ten wchodzi w całości do masy upadłości. Do tejże czynności nie jest potrzebne żadne oświadczenie upadłego lub syndyka, a spadek zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

W określonych sytuacjach jest możliwość wyłączenia spadku z masy upadłości. Ma to miejsce wtedy, gdy skład spadku stanowią wierzytelności lub prawa wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich wykonania. Spadek może też podlegać wyłączeniu, jeśli składniki majątkowe będą trudne do zbycia. Jeśli spadek został wyłączony z masy upadłości, to spadkobierca składa stosowne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Postępowania sądowe i administracyjne w kontekście upadłości

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka lub przeciwko niemu. Postępowanie te są prowadzone w imieniu syndyka, lecz na rzecz upadłego.

Inaczej sytuacja kształtuje się w odniesieniu do postępowań egzekucyjnych. Procedury prowadzone przez komornika wszczęte przed ogłoszeniem upadłości powinny ulec zawieszeniu, a następnie umorzeniu.

Zapoznaj się ze zmianami w upadłości konsumenckiej w 2020 roku!

Doradca restrukturyzacyjny FIlip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w sprawach z zakresu restrukturyzacji i upadłości firm.

Szukasz pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami!

    Imię (wymagane)

    Email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zapytanie