Wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego) wywołuje szereg konsekwencji prawnych. Jedną z nich jest ochrona majątku firmy przed komornikiem i skutkami postępowania egzekucyjnego. Docelowo, służy też zawarciu układu z wierzycielami i wyjściu z tarapatów finansowych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jako forma restrukturyzacji firmy

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej sformalizowaną formą restrukturyzacji firmy. W zdecydowanej większości odbywa się poza sądem, a pod „egidą” doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. Dopiero po przyjęciu układu składany jest wniosek do właściwego sądu celem zatwierdzenia układu przez organ sądowy. Wszczęcie procedury umożliwia przez kilka miesięcy złapanie oddechu przez dłużnika i wszczęcie negocjacji z wierzycielami.

Warunki wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu

Zasadniczą przesłanką umożliwiającą wszczęcie postępowania jest stan zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalność. Dodatkowo, względem dłużnika będącego przedsiębiorcą nie może występować więcej wierzytelności spornych niż 15% ogółu wierzytelności uprawnionych do głosowania w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Kolejnym warunkiem uruchomienia postępowania o zatwierdzenie układu jest podpisanie umowy o sprawowanie nadzoru z doradcą restrukturyzacyjnym. Następnie, winno dojść do przygotowania:

a) wstępnego planu restrukturyzacyjnego;

b) spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych;

c) propozycji układowych.

Nadto, wyznacza się dzień układowy, który służy rozgraniczeniu tych wierzytelności, które powstały przed wszczęciem restrukturyzacji i winny podlegać przyszłemu układowi od tych, które powstały po uruchomieniu postępowania i docelowo winny być regulowane na bieżąco przez dłużnika.

Jak może dojść do ochrony firmy przed komornikiem w kontekście restrukturyzacji?

Jedna z opcji prowadzenia postępowania wiąże się obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W wyniku dokonania obwieszczenia przez nadzorcę układu dłużnik zyskuje szereg korzyści mających związek z ochroną jego majątku. Dochodzi bowiem do zawieszenia postępowań egzekucyjnych, a wszczęcie kolejnych nie jest możliwe. Nadto, kluczowe umowy z punktu widzenia operacyjnej działalności dłużnika nie mogą zostać wypowiedziane (np. umowa najmu lokalu, w którym jest prowadzone przedsiębiorstw0).

Restrukturyzacja firmy i pomoc doradcy restrukturyzacyjnego

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i wyjściu z długów!

Kontakt z kancelarią

    Imię (wymagane)

    Email (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Zapytanie