Kiedy sąd uwzględni wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży?

Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu na zasadach ogólnych pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Sens tego przepisu powinien być rozumiany w ten sposób, że o ile dłużnik jest niewypłacalny a cena zaproponowana przez nabywcę spełnia ww. warunek – sąd jest zobowiązany do ogłoszenia upadłości dłużnika i zatwierdzenia warunków sprzedaży.

Sąd może też uwzględnić wniosek, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Powyższe koresponduje z celem postępowania, czyli z zaspokojeniem wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Gdy racjonalne względy na to pozwolą istotne jest też zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika.

Uwzględnienie wniosku o przygotowaną likwidację jest możliwe wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika. Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży.

Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy. Na postanowienie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży można wnieść w terminie tygodnia od dni obwieszczenia w Rejestrze.

Moment zawarcia umowy sprzedaży

Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. Chyba że zaakceptowane przez sąd warunki przewidywały inny termin. Długość tego terminu podyktowana jest koniecznością maksymalnego skrócenia postępowania. Chodzi tutaj wykorzystanie faktu, że doszło już do likwidacji majątku. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

Do skutków sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji stosuje się przepisy art. 313, art. 314 i art. 317 p.u. Zgodnie z art. 313 p.u., sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Oznacza to m.in., że nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Ponadto, wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia i usługi, które zostały udzielone upadłemu, przechodzą na nabywcę. Chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Prowadzisz przedsiębiorstwo bez majątku? Zapoznaj się z naszym artykułem: Upadłość firmy a brak majątku!

Moment wydania przedmiotu sprzedaży

Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje bezpośrednio do rąk nabywcy przy udziale syndyka. Oznacza to, ż wprowadzenia nabywcy do majątku upadłego może dokonać komornik na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości bez potrzeby uzyskania klauzuli wykonalności.

Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Uchylając postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, sąd zobowiązuje nabywcę do zwrotu przedsiębiorstwa do rąk syndyka lub dłużnika.

Autor artykułu

Joanna Rybicka – specjalista ds. upadłościowych w KL Law Polska Sp. z o.o.

Potrzebujesz pomocy w ogłoszeniu upadłości pre-pack?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!