Upadłość firmy transportowej nierzadko jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Tak jak w przypadku innych przedsiębiorstw stosunkowo często dochodzi do niewypłacalności wynikającej z przeinwestowania, w przypadku firm z rynku transportowego sytuacja wygląda nieco inaczej.

Przyczyny niewypłacalności wśród firm transportowych

Zdecydowana większość naszych klientów świadcząca tego typu usługi wśród największych bolączek branży transportowej wymienia:

  • trudności w znalezieniu odpowiednich kierowców;
  • podatność na rosnące koszty, np. ceny paliwa;
  • długie terminy zapłaty powodujące tzw. zatory płatnicze;
  • przepisy unijne eliminujące konkurencyjność polskich firm względem podmiotów niemieckich, czy francuskich;
  • kary umowne za opóźnienie w dostawie.

Sytuacji ekonomicznej polskich firm, szczególnie tych, które przewoziły towary z Polski do Wielkiej Brytanii, nie sprzyjała również niestabilna sytuacja w pobliżu francuskiego miasta Calais związana z kryzysem migracyjnym. Mając na względzie powyższe, prowadzenie firmy w takim otoczeniu może się okazać niezwykle trudne, a czasami nawet niemożliwe. Tym bardziej, gdy powyższym okolicznościom towarzyszy awaria pojazdu, czy szkoda w towarze.

Co więcej, niekorzystną tendencję potwierdzają również dane wynikające m.in. z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Liczba ogłoszonych upadłości, a także restrukturyzacji, wśród firm transportowych z roku na rok wzrasta.

Kiedy upadłość firmy transportowej?

Jak pokazują nasze doświadczenia, stosunkowo niewielka ilość przedsiębiorców świadoma jest tego jak postępować w obliczu kryzysu. Powyższą tezę potwierdzają szczególnie osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. W sytuacji, gdy powstaje stan niewypłacalności dochodzi do wyrejestrowania działalności gospodarczej, przepisania majątku na osoby bliskie i ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Działania te w żadnym wypadku nie zabezpieczają interesów dłużnika, a jedynie pogarszają sytuację. Po pierwsze, wierzyciel może zablokować wyzbywanie się majątku przez dłużnika poprzez tzw. skargę pauliańską. Dodatkowo, tego typu praktyka spełnia znamiona przestępstwa z art. 300 kodeksu karnego. Po drugie, rozdzielność majątkowa zawarta w sytuacji kryzysowej nie chroni małżonka przed skutkami zobowiązań zawartych wcześniej. Wyjątkiem może być jedynie ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Po trzecie, zamknięcie firmy uniemożliwia złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 21 ustawy Prawo upadłościowe może spowodować uniemożliwienie w uzyskaniu oddłużenia w ramach tzw. upadłości konsumenckiej.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy

Zgodnie z treścią wspomnianego przepisu, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ową podstawą jest powstanie stanu niewypłacalności. Stan ten polega na utracie zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Możliwe jest również zastosowanie domniemania, zgodnie z którym zakłada się, że 3 miesięczne opóźnienie w spłatach tychże zobowiązań determinuje powstanie stanu niewypłacalności.

W kontekście osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a wyposażonych w zdolność prawną, istnieje też druga definicja niewypłacalności. Ma ona związek z tzw. nadmiernym zadłużeniem, czyli stanem, w którym wartość zobowiązań przewyższa wartość posiadanego majątku. Co więcej, stan ten powinien trwać przez co najmniej 24 miesiące.

Brak stosownego wniosku może przekładać się na konieczność ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności odszkodowawczej, podatkowej, a nawet karnej.

Warunki ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa transportowego

Warunki ogłoszenia upadłości firmy transportowej nie różnią się od tych, które dotyczą przedsiębiorców działających w branży np. spożywczej i wielu innych.

Warunek pierwszy – niewypłacalność

Aby doszło do ogłoszenia upadłości, dłużnik musi popaść w stan niewypłacalności. Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości wobec przedsiębiorstwa, które jest wypłacalne.

Warunek drugi – wielość wierzycieli

Postępowanie upadłościowe jest wspólną procedurą dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Zatem do skutecznego aplikowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa potrzebne jest występowanie co najmniej dwóch wierzycieli.

Warunek trzeci – majątek

W postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy, to dłużnik (później upadły) ponosi koszty. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, gdzie są one tymczasowo pokrywane ze środków Skarbu Państwa. Dlatego też, dłużnik powinien posiadać majątek, który wystarczy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem, a także na częściową spłatę wierzycieli.

Więcej na temat upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości a uprawnienia przewoźnika i licencja transportowa

Wraz z nowelizacją przepisów dotyczący prawa upadłościowego, a także restrukturyzacyjnego, wprowadzono zasadę, iż syndyk może prowadzić upadłą firmę korzystając z jej licencji, czy zezwolenia. W przypadku sprzedaży firmy transportowej przez syndyka w upadłości organ winien przenieść zezwolenie, czy licencje na nabywcę.

Czy upadłość firmy transportowej jest jedyną opcją?

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uniknięcia ogłoszenia upadłości na skutek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W chwili obecnej możliwe jest skorzystanie z 4 procedur. Wybranie właściwego postępowania zależne jest od sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo, także od ilości wierzytelności spornych. Warto pamiętać, że restrukturyzacja firmy transportowej może się wiązać m.in. z możliwością odroczenia płatności na kilka lub kilkanaście miesięcy, umorzeniem części zobowiązań, rozłożeniem płatności na raty, czy konwersją wierzytelności na udziały.

Więcej na temat tego czym jest restrukturyzacja firmy

Doradca restrukturyzacyjny FIlip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w sprawach z zakresu restrukturyzacji i upadłości firm.

Potrzebna pomoc?

Sprawdź w jaki sposób nasi prawnicy mogą Ci pomóc w ogłoszeniu upadłości firmy! Sprawami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zajmujemy się na terenie całej Polski.