Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo z udziałem zarządcy. Przedmiotem dzisiejszego artykułu będzie rola nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Warto zwrócić uwagę, że nadzorca sądowy występuje w następujących postępowaniach:

 • przyspieszone postępowanie układowe – za wyjątkiem sytuacji, w których odebrano dłużnikowi zarząd nad majątkiem;
 • postępowanie układowe – za wyjątkiem sytuacji, w których odebrano dłużnikowi zarząd nad majątkiem.

W postępowaniu sanacyjnym występuje zarządca, a w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu dotychczasowy nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego od dnia zatwierdzenia układu przez sąd do dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Powołanie nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego, sąd powołuje nadzorcę sądowego. Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę wskazaną przez dłużnika. Sąd może odmówić powołania tejże osoby, jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Czynności dłużnika przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Po powołaniu nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Po powołaniu nadzorcy sądowego, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu i dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Powstają zatem pytania:

 • co to są czynności zwykłego zarządu?
 • jaki jest termin na udzielenie zgody przez nadzorcę sądowego?

Czynności zwykłego zarządu to m.in.:

 • wypłata wynagrodzeń;
 • dokonywanie płatności podatkowych;
 • opłata czynszu tytułem najmu;
 • zakup materiałów niezbędnych do produkcji;
 • sprzedaż produktów/usług.

Czynności wymagające zgody nadzorcy sądowego to m.in.:

 • dokonywanie znacznych inwestycji;
 • wyprzedaż towaru;
 • zbywanie nieruchomości.

Termin na udzielenie zgody przez nadzorcę sądowego po dokonaniu czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wynosi 30 dni.

Zakres czynności nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Do zakresu czynności nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym należy w szczególności:

 • powiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
 • ocena propozycji układowych, w tym również doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;
 • przygotowanie spisu wierzytelności spornych (w przyspieszonym postępowaniu układowym).

Twoja firma wymaga restrukturyzacji?

Zobacz jak możemy Ci pomóc