Restrukturyzacja, a upadłość – co dalej, gdy dojdzie do zbiegu postępowań? Przepisy wskazują jasno, że nie może być prowadzona jednocześnie restrukturyzacja i upadłość firmy. Co zatem ma miejsce, jeżeli wierzyciel złoży wniosek o upadłość, a dłużnik złoży wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w bardzo zbliżonym do siebie okresie?

Zbieg restrukturyzacji i upadłości firmy

Podstawy do wszczęcia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego różnią się nieznacznie. Przesłanką złożenia wniosku o upadłość firmy jest niewypłacalność. W przypadku restrukturyzacji konieczne jest wystąpienie zagrożenia niewypłacalnością lub również niewypłacalności.

Powyższe reguły mogą zatem prowadzić do kolizji obu postępowań.

Przepisy przyznają jednak pierwszeństwo rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego, ponieważ procedura ta ma służyć ochronie dłużnika przed ogłoszeniem upadłości.

Aplikowanie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może zatem być swoistą samoobroną dłużnika, gdy został również złożony wniosek o upadłość przez wierzyciela.

Zawiadomienie o wniosku restrukturyzacyjnym.

Komunikacja między sądem restrukturyzacyjnym, a upadłościowym

Gdy sąd restrukturyzacyjny poweźmie informacje o złożeniu wniosku o upadłość, niezwłocznie zawiadamia sąd upadłościowy o złożeniu wniosku o restrukturyzację firmy.

Tym samym, sąd upadłościowy wstrzymuje się z rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości do momentu wydania prawomocnego orzeczenia w związku z wnioskiem o restrukturyzację. Jeśli zaś sąd przychyli się do wniosku o restrukturyzację, to tym samym nie będzie możliwe ogłoszenie upadłości do momentu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego lub jego prawomocnego umorzenia.

W momencie gdy wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interesowi ogółu wierzycieli, to sąd upadłościowy przejmuje wniosek restrukturyzacyjny i rozpoznaje go razem z wnioskiem o upadłość.

Jeśli powyżej opisane przejecie wiązałoby się ze znacznym opóźnieniem wydania wniosku w przedmiocie upadłości i ze szkodą po stronie wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji są sądowi upadłościowemu znane, to nie wydaje on postanowienia o przejęciu, tylko rozpoznaje wniosek o upadłość informując o tym sąd restrukturyzacyjny.

W momencie ogłoszenia upadłości, sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje rozpoznanie wniosku o restrukturyzację.

Nasi prawnicy mogą Ci pomóc w restrukturyzacji lub upadłości firmy.

Zapoznaj się z oferowanymi przez nas usługami!