Wstępny plan restrukturyzacyjny, a plan restrukturyzacyjny.

Uwagi ogólne

Między wstępnym planem restrukturyzacyjnym, a planem restrukturyzacyjnym występują zasadnicze różnice. Odmienności polegają m.in. na tym jaki jest cel jego złożenia, kto go przygotowuje, w jakim terminie i jaką treść zawiera.

Wstępny plan restrukturyzacyjny w restrukturyzacji firmy

Wstępny plan restrukturyzacyjny stanowi nieodłączny element wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a konkretnie przyspieszonego postępowanie układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego.

Przepisy dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu nie wspominają o potrzebie przedłożenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest obowiązkiem dłużnika, więc jego przygotowanie jest prostsze niż planu restrukturyzacyjnego, który jest opracowywany przez nadzorcę, czy zarządcę.

Wstępny plan powinien zawierać:

  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Plan restrukturyzacyjny w restrukturyzacji firmy

Można śmiało pokusić się o tezę, że plan restrukturyzacyjny jest jednym z istotniejszych dokumentów przygotowywanych w trakcie restrukturyzacji firmy. Jego przygotowanie jest obowiązkowe, aczkolwiek, w zależności od rodzaju postępowania, występują różnice.

Treść planu restrukturyzacyjnego jest opracowywana przez nadzorcę układu, nadzorcę sądowego lub zarządce w toku postępowania. Należy też pamiętać, że niezłożenie planu w terminie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną przez ww. osoby.

Co powinien zawierać plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny pozwala na oszacowanie szans wykonania przez restrukturyzowany podmiot warunków wynikających z układu. Dlatego też, przygotowując plan należy się kierować rzetelnymi informacjami, a także powinny zostać uwzględnione rzeczywiste koncepcje pozwalające układ wykonać.

Zakres merytoryczny planu restrukturyzacyjnego został wyrażony w art. 10 ustawy prawo restrukturyzacyjne. Plan taki powinien zawierać m.in.:

  • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku,  na którym przedsiębiorstwo działa;
  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
  • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
  • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji.

Minimalne wymogi co do planu restrukturyzacyjnego są obszerniejsze, więc zainteresowanych odsyłamy do wspomnianego artykułu ustawy.

Potrzebna Ci pomoc w restrukturyzacji firmy?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc wyjść z trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa!