O kwestii oddłużenia przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym, możemy mówić jedynie w kontekście osób fizycznych. Wynika to bowiem z tego, że w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, postępowanie upadłościowe co do zasady prowadzi do zakończenia ich bytu. Przedsiębiorcami, którzy mogą uzyskać oddłużenie w postępowaniu upadłościowym są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Oddłużenie przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym

Należy pamiętać, że podstawową funkcją postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców jest funkcja windykacyjna i związana z nią zasada maksymalnego zaspokojenia wierzycieli, w związku z tym oddłużenie stanowi od niej swoisty wyjątek (w przeciwieństwie do postępowania upadłościowego konsumentów).

Warunki oddłużenia przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym

Ustawodawca określa warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby owo oddłużenie było możliwe.

Pierwszą istotną kwestią jest złożenie wniosku o ustanowienie planu spłaty wierzycieli. Zgodnie z art. 369 ust. 1 upadły będący osobą fizyczną może w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego (tzn. po likwidacji majątku upadłego przedsiębiorcy i wykonaniu planu podziału) złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań.

Po drugie, warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku jest zlikwidowanie całego majątku, przy jednoczesnym niezaspokojeniu wszystkich wierzycieli. Wniosek zatem jest bezcelowy, jeśli np. spłacono wszystkie zobowiązania w toku postępowania. Wniosek będzie z kolei oddalony w przypadku uchylenia lub umorzenia postępowania upadłościowego.

I wreszcie, istotna jest również ocena, czy dłużnik zachowywał się w sposób rzetelny, co argumentowane jest przede wszystkim tym, aby zniechęcić przedsiębiorców do działania w sposób nieuczciwy lub w złej wierze względem wierzycieli.

Co zatem należy rozumieć pod pojęciem “rzetelnego dłużnika”? Odpowiedzi należy szukać w art. 369 ust. 2 i 3 ustawy- Prawo upadłościowe, który wskazuje, że sąd oddali wniosek, jeśli np.: upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Dlatego też sąd każdorazowo i indywidualnie ocenia zachowanie dłużnika przed powstaniem zobowiązań, a także w ich trakcie.

Jesteś byłym przedsiębiorcą? Zobacz jak uzyskać oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej.

Oddłużenie przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym

Nieco bardziej skomplikowana procedura upadłościowa wobec przedsiębiorców, a co za tym idzie – potencjalne uzyskanie oddłużenia, wynika z tego, że są oni traktowani jako profesjonalne podmioty w powszechnym obrocie gospodarczym, a więc oczekuje się od nich nieco wyższych standardów postępowania niż od konsumentów.

Również sama funkcja postępowania upadłościowego przedsiębiorcy opiera się na maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli, a oddłużenie jest kwestią drugorzędną. W przypadku konsumentów, oprócz funkcji windykacyjnej, nacisk został położony na oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Odpowiedni wybór postępowania upadłościowego – przedsiębiorcy lub konsumenta, zależny jest jednak od tego jaki status posiada dłużnik.

Kancelaria prawna KL Law Polska pomaga w uzyskaniu oddłużenia przez przedsiębiorców.

Sprawdź jak pomagamy w ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy