Zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność są podstawą do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego firmy. Zastosowanie obu pojęć, a w szczególności „zagrożenia niewypłacalnością„, umożliwia podjęcie działań w celu wyjścia z kłopotów finansowych w stosunkowo wczesnym momencie.

Pojęcie „niewypłacalności” w kontekście restrukturyzacji firmy zostało zdefiniowane w ustawie prawo upadłościowe i będzie przedmiotem analizy w kolejnym artykule. Dzisiaj skupiamy się jedynie na analizie „zagrożenia niewypłacalnością„.

Definicja zagrożenia niewypłacalnością

Podstawa wszczęcia restrukturyzacji firmy

Przez podmiot zagrożony niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Dotychczasowa praktyka w kontekście postępowań restrukturyzacyjnych umożliwia sformułowanie stwierdzenia, że firma jest zagrożona niewypłacalnością, gdy mimo wykonywania bieżących zobowiązań, a z uwagi np. na wzrost cen materiałów, zbyt dużą kadrę, utratę zewnętrznego finansowania, zmiany w preferencjach klientów i wielu innych, występuje realna podstawa do wystąpienia stanu niewypłacalności w przyszłości.

Zagrożenie niewypłacalnością może być wywołane sytuacją zewnętrzną i niezależną od przedsiębiorstwa, a także jego problemami wewnętrznymi.

Dzięki naukom ekonomicznym opracowano odpowiednie metody, których wykorzystanie pozwala na ocenę przedsiębiorstwa w kontekście zagrożenia niewypłacalnością.

Wykorzystuje się do tego m.in.:

  • wskaźnik rentowności kapitału;
  • stosunek kapitału własnego do obcego;
  • płynność bieżącą;
  • udział kapitału obrotowego w aktywach ogółem;
  • zadłużenie ogółem itp.

Tytułem końca warto wskazać, że niewypłacalność ma dwojaki charakter – może powstać na skutek utraty płynności finansowej lub nadmiernego zadłużenia. Zagrożenie niewypłacalnością może nastąpić w kontekście obu koncepcji.

Niewypłacalność na skutek utraty płynności finansowej według ustawy prawo upadłościowe:

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Niewypłacalność na skutek nadmiernego zadłużenia (dot. ułomnych osób prawnych i osób prawnych) według ustawy prawo upadłościowe:

Dłużnik (…) jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Twoja firma jest zagrożona niewypłacalnością?

Zobacz jak możemy Ci pomóc w restrukturyzacji firmy!