Zarządca w postępowaniu sanacyjnym pełni bardzo istotną funkcję. Do zakresu czynności zarządcy w toku postępowania sanacyjnego należy m.in. zarząd nad masą sanacyjną.

Z uwagi na to, że w jednym z ostatnich wpisów na blogu omawialiśmy rolę nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, więc w poniższym skupiamy się na omówieniu pozycji zarządcy.

Powołanie zarządcy w postępowaniu sanacyjnym

Zgodnie z art. 51 ustawy prawo restrukturyzacyjne, zarządca powoływany jest przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Funkcję zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sanacyjnym) może pełnić osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Ustawa wyłącza również pewien krąg osób, które takiej funkcji nie mogą pełnić mimo posiadanej licencji. Do grona tych osób należą osoby będące powiązane zawodowo, osobiście lub kapitałowo z dłużnikiem lub wierzycielem/wierzycielami. Zarządcą nie może też być osoba, która wcześniej pełniła funkcję nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które dotyczyło tego samego podmiotu (dłużnika).

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują również możliwość wskazania kandydata na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym przez samego dłużnika, jeżeli złożył on wniosek dołączając pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.

Obowiązki zarządcy w postępowaniu sanacyjnym

Do podstawowych obowiązków zarządcy w postępowaniu sanacyjnym należą:

 • niezwłoczne objęcie zarządu nad masą sanacyjną – z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego dłużnik traci możliwość wykonywania czynności prawnych w stosunku do masy sanacyjnej (majątku dłużnika), a przejęcie zarządu powinno zostać stwierdzone protokołem;
 • zarządzanie masą sanacyjną dłużnika;
 • przygotowanie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem;
 • przygotowanie i wykonanie planu naprawczego;
 • poinformowanie wierzycieli o otwarciu postępowania sanacyjnego;
 • przygotowanie spisu wierzytelności;
 • ocena propozycji układowych;
 • udział w zgromadzeniu wierzycieli;
 • zaopiniowanie możliwości wykonania układu.

Oprócz wyżej wymienionych funkcji zarządca może również odpowiadać m.in. za:

 • uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania;
 • składanie sprawozdań;
 • zbycie zbędnego majątku.

Czynności zarządcy w postępowaniu sanacyjnym

W sprawach masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek dłużnika. Jednocześnie, nie odpowiada on za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej.

Powyższa zasada oznacza, że w relacjach zewnętrznych dłużnika jest on reprezentowany przez zarządce, który występuje jako jego strona. Natomiast skutki tejże czynności wywierane są bezpośrednio w stosunku do dłużnika.

Potrzebujesz pomocy we wszczęciu restrukturyzacji Twojej firmy?

Zobacz jak możemy Ci pomóc!