Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość złożenia tzw. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w momencie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowie zatwierdzenia układu. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości winien zostać złożony w terminie przewidzianym do wniesienia zażalenia na ww. postanowienia.

Głównym założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu owego mechanizmu ma na celu ochronę interesów wierzycieli na wypadek niepowodzenia restrukturyzacji firmy. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości pozwala na sprawne i szybkie działanie wierzycieli przy okazji kontynuując zabezpieczenie majątku dłużnika w okresie od umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu. Ponadto, zapobiega nieuczciwemu składaniu wniosków przez dłużników o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego – nie jest możliwe ogłoszenie upadłości dłużnika, gdy zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne aż do jego zakończenia lub umorzenia.

Kto może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Podmioty uprawnione do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości zostały wskazane w art. 20 ustawy prawo upadłościowe, czyli:

  • dłużnik;
  • wierzyciel osobisty.

W kontekście wierzycieli warto nadmienić, że mogą to uczynić zarówno ci, których wierzytelności powstały przed złożeniem wniosku o restrukturyzację firmy, a także wierzyciele z wierzytelnościami powstałymi w trakcie trwania postępowania.

Jaki jest termin na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości?

Terminem odpowiednim do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jest termin na złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub o odmowie zatwierdzenia układu.

Jeśli dłużnik lub jego wierzyciel spóźniłby się z takim wnioskiem, to w „normalnym” trybie może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Co powinien zawierać uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak sama nazwa wskazuje, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy odbiega swoją formą od „tradycyjnego” wniosku. Nie stosuje się zatem przepisów wynikających z art. 22-25 ustawy prawo upadłościowe. W związku z tym wnioskodawca nie musi przedkładać m.in. bilansu sporządzonego na potrzeby postępowania upadłościowego, spisu wierzycieli, czy aktualnego wykazu majątku dłużnika.

Zawartość merytoryczna uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości powinna się ograniczać do:

  • oznaczenia sądu;
  • oznaczenia miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy wnioskodawcy oraz dłużnika;
  • numer NIP lub PESEL w przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną albo numer KRS;
  • żądanie ogłoszenia upadłości;
  • podpis;
  • załączniki.

Wniosek ten powinien spełniać wymogi pisma procesowego.

Potrzebujesz pomocy w restrukturyzacji lub upadłości firmy?

Sprawdź jak nasi prawnicy mogą Ci pomóc!