Postępowanie sanacyjne jest najbardziej złożonym z postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych i zawarcie układu – po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Czym są działania sanacyjne w postępowaniu sanacyjnym?

Działania sanacyjne są to takie czynności faktyczne i prawne, które bezpośrednio mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych, jednocześnie gwarantując mu ochronę prawną przed ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi skierowanymi do jego majątku.

Wszczęcie postępowania sanacyjnego – restrukturyzacja firmy

Postępowanie sanacyjne, tak jak pozostałe postępowania restrukturyzacyjne, rozpoczyna się od złożenia przez dłużnika stosownego wniosku. Wniosek taki, winien czynić zadość wymogom, do których zgodnie z art. 284 PrRest należą m.in.:

  • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem;
  • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do regulowania kosztów postępowania i bieżących zobowiązań finansowych;
  • spis wierzytelności oraz wierzytelności spornych.

Istotnym jest, iż Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem dłużnika i stwierdzeniu, że nie występuje żadna z przesłanek negatywnych do wszczęcia postępowania, otwiera postępowanie sanacyjne. Otwarcie tego postępowania z kolei, bezpośrednio związane jest z odebraniem dłużnikowi zarządu i wyznaczeniem zarządcy.

Zarządca ten może być wskazany bezpośrednio przez samego dłużnika – jednakże jego zatwierdzenie przez Sąd do pełnienia tej funkcji, nastąpi wówczas, gdy dłużnik uzyska zgodę wierzycieli posiadających łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności.

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym

Rola zarządcy w postępowaniu sanacyjnym jest bardzo istotna, bowiem zgodnie z art. 52 PrRest, obejmuje on zarząd nad masą sanacyjną – zarządza nią, a co więcej sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny, który winien obejmować ewentualne zasady zwolnienia pracowników, mienie podlegające zbyciu oraz umowy, od których zamierza się odstąpić.  Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Więcej o roli zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

Postępowanie sanacyjne kończy się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia. Co istotne, z zakończeniem postępowania dłużnik otrzymuje z powrotem prawo zarządu nad majątkiem.

Zarządca z kolei, zgodnie z art. 33 PrRest obowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego, w którym uwzględnione winno być określenie w jakim stopniu zrealizowano założenia planu restrukturyzacyjnego.

Przykładowy plan postępowania sanacyjnego

Dla zobrazowania charakterystyki tego postępowania, przedstawiamy jego ramowy plan:

  1. złożenie przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego;
  2. wydanie przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania;
  3. sporządzenie przez zarządcę spisu inwentarza, planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
  4. realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego przez zarządcę;
  5. zwołanie zgromadzenia wierzycieli oraz głosowanie nad układem;
  6. uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  7. zarządca obejmuje funkcję wykonania układu.

Potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu postępowania sanacyjnego?

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie!