Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Między tym postępowaniem, a pozostałymi występują istotne różnice. Szczególny charakter postępowania polega na uproszczonym trybie zawarcia układu z wierzycielami – po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Przyspieszone postępowanie układowe

Pierwszym etapem przyspieszonego postępowania układowego jest złożenie stosownego wniosku, w którym zgodnie z art. 227 PrRest zawarte zostaną propozycje układowe wraz z propozycją wstępnego planu restrukturyzacyjnego.  Wniosek ten winien zostać rozpoznany przez Sąd w terminie tygodnia od dnia jego złożenia – wyłącznie w oparciu o dostarczone przez wnioskodawcę dokumenty.

Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym

Z chwilą wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, na podstawie art. 38 ust. 1 PrRest powołany zostaje nadzorca sądowy. Istotną kwestią jest, iż Dłużnik posiada uprawnienie do wskazania doradcy restrukturyzacyjnego, który ma pełnić funkcję nadzorcy sądowego. Sąd przychyli się do takiego wniosku, jeśli osoba wybrana przez dłużnika uzyska zgodę wierzycieli reprezentujących minimum 30 % sumy wierzytelności.

Funkcja nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym jest istotna, bowiem zgodnie z art. 40 PrRest nadzorca sądowy m.in.:

 • zawiadamia wierzycieli o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego,
 • sporządza plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności,
 • ocenia propozycje układowe,
 • sporządza spis wierzytelności spornych.

Co więcej, od nadzorcy sądowego wymaga się sporządzenia planu restrukturyzacyjnego w sposób obrazujący całokształt zjawisk gospodarczych, które ostatecznie doprowadziły do sytuacji, w której dłużnik powziął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a także w zakresie działań mających na celu przywrócenie sprawności biznesowej dłużnika – spłatę zobowiązań układowych.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, nadzorca sądowy na mocy art. 171 PrRest staje się nadzorcą wykonywania układu. Z kolei w przypadku postanowienia o umorzeniu postępowania – nadzorca sądowy kończy współpracę z dłużnikiem.

Przyspieszone postępowanie układowe a ochrona przed egzekucją

Niewątpliwą zaletą przyspieszonego postępowania układowego jest to, że dłużnik w tym postępowaniu chroniony jest przed egzekucją od momentu jego otwarcia. Brak tej ochrony możliwy jest jedynie w przypadku egzekucji dokonywanej przez wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenie na majątku dłużnika – jednakże jedynie w przypadku, jeśli egzekucja ta skierowana jest do majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia. Co więcej, ustawodawca daje dłużnikowi możliwość zablokowania takiej egzekucji, jednakże wyłącznie na okres 3 miesięcy.

Więcej na temat skutków przyspieszonego postępowania układowego

Przykładowy schemat przyspieszonego postępowania układowego

Podsumowując rozważania na temat przyspieszonego postępowania układowego:

 1. Dłużnik składa do Sądu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego),
 2. Sąd wydaje postanowienie o jego otwarciu,
 3. Powołany zostaje nadzorca sądowy, który wykonuje spis wierzytelności oraz wierzytelności spornych. Na tym etapie dochodzi również do:
 • możliwości złożenia zastrzeżeń co do spisu wierzytelności,
 • zwołania przez Sąd zgromadzenia wierzycieli,
 • głosowania nad układem w trakcie zgromadzenia wierzycieli.
 1. Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu,
 2. Z dniem uprawomocnienia się ww. postanowienia, nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, przyspieszone postępowanie układowe powinno zakończyć się z upływem 3 miesięcy od dnia jego otworzenia przez Sąd.

Szukasz odpowiedniego rozwiązania problemów finansowych firmy?

Zobacz jak możemy Ci pomóc w jej restrukturyzacji