Pomoc publiczna w restrukturyzacji firmy została uregulowana w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Tym samym, ustawodawca wyraźnie wskazał kiedy i na jakich warunkach pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstwa może mieć miejsce. Należy jednak pamiętać, że owa pomoc publiczna może mieć różnoraki charakter, a także może być udzielona przez różnorakie podmioty.

Na czym polega pomoc publiczna w restrukturyzacji firmy?

Przykładowe rodzaje i formy pomocy publicznej w restrukturyzacji zostały wymienione przez ustawodawcę. Może ona polegać m.in. na:

 • redukcji wysokości zobowiązań na skutek zawarcia układu;
 • prolongacie spłaty zobowiązań;
 • odroczeniu terminu spłaty zobowiązań;
 • udzieleniu wsparcia finansowego w postaci np. pożyczki, czy gwarancji;
 • zawieszeniu z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego komisarza postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności.

Plan restrukturyzacyjny a pomoc publiczna w restrukturyzacji firmy

Jeśli w postępowaniu restrukturyzacyjnym przedsiębiorstwa może dojść do udzielenia pomocy publicznej przez organy państwowe, to przygotowany plan restrukturyzacyjny powinien dodatkowo zawierać:

 • test prywatnego wierzyciela lub test prywatnego inwestora;
 • ocenę, dokonaną na podstawie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, czy wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie wykonywania układu spełnia kryteria uznania go za pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z uzasadnieniem.

Czym jest test prywatnego wierzyciela lub prywatnego inwestora?

Pomoc publiczna  w restrukturyzacji firmy

Przez test prywatnego wierzyciela należy rozumieć ocenę czynności podmiotu, który wykonuje pomoc publiczną w trakcie restrukturyzacji firmy, a także w trakcie wykonania układu, w celu stwierdzenia, czy podmiot publiczny zachowuje się jak podmiot prywatny, który działa w normalnych warunkach rynkowych. Głównie bowiem chodzi o weryfikację, czy prywatny podmiot również przyjąłby propozycje układowe dotyczące warunków spłaty zobowiązań, które docelowo ma przyjąć podmiot udzielający pomocy publicznej.

Z kolei test prywatnego inwestora stanowi ocenę, czy działania podmiotu udzielającego finansowania nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej.

Kiedy może dojść do udzielenia pomocy publicznej w restrukturyzacji firmy?

Do udzielenia pomocy publicznej w restrukturyzacji firmy ze środków państwowych może dojść, gdy:

 • przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;
 • przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym;
 • przedsiębiorca nie prowadzi działalności na rynku, w którym występuje lub może wystąpić długookresowa strukturalna nadprodukcja;
 • przedsiębiorca nie należy do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany przez żadnego przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:
  • ma charakter wewnętrznym i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej;
  • jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Ponadto, przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością pomoc publiczna na restrukturyzację firmy może zostać udzielona w przypadku:

 • spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli wysokość niepokrytych strat przekracza kapitał zapasowy i 50% kapitału zakładowego;
 • spółek osobowych (poza komandytowo-akcyjną), jeżeli wysokość niepokrytych strat przekracza 50% wartości wszystkich udziałów w tej spółce;
 • gdy przedsiębiorca jest innym przedsiębiorcą niż mały lub średni i w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek:
  • długów do kapitału własnego był większy niż 7,5;
  • zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niż 1.

Pomoc publiczna w restrukturyzacji firmy - ratunek dla przedsiębiorstw

Zobacz jak możemy Ci pomóc!