Postępowanie układowe jest jedną z czterech metod restrukturyzacji firmy regulowanych ustawą Prawo Restrukturyzacyjne. Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu ostatecznego spisu wierzytelności.

Należy pamiętać, że postępowanie układowe może być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wszczęcie postępowania układowego

Zgodnie z art. 265 PrRest wniosek o otwarcie postępowania układowego – tożsamo do przyspieszonego postępowania układowego, powinien zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny (zawierający wiarygodny plan działania, który w swoich skutkach będzie umożliwiał pokrycie kosztów postępowania, bieżących kosztów utrzymania działalności gospodarczej, a nadto spłaty proponowanego układu) wraz z propozycjami układowymi.

Pamiętać również należy, iż zgodnie z art. 266 PrRest dłużnik we wniosku o otwarcie postępowania układowego winien uprawdopodobnić swoją możliwość do zaspokojenia bieżących kosztów postępowania, a co więcej do regulowania zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu układowym

Ochrona majątku przedsiębiorstwa w obliczu problemów z płynnością finansową i przed ewentualnym postępowaniem układowym może być kluczem do udanej restrukturyzacji. W przypadku podmiotu, którego działalność w całości opiera się na korzystaniu z konkretnych ruchomości/nieruchomości, utrata tego majątku może być „gwoździem do trumny”, bowiem nie będzie on w stanie generować jakichkolwiek przychodów w toku procedury.

W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego możliwe jest zabezpieczenie majątku poprzez:

 • ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • zawieszenie postępowań egzekucyjnych i uchylenie zajęć rachunku bankowego.

Tymczasowy nadzorca sądowy powinien przedsięwziąć wszelkie czynności zmierzające do zabezpieczenia majątku dłużnika dla potrzeb postępowania układowego. Jego rola sprowadza się głównie do kontroli poczynań dłużnika, a także zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń. Z kolei zawieszenie postępowań egzekucyjnych i uchylenie zajęć rachunków bankowych może nastąpić na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego. W przypadku uchylenia zajęć na rachunku bankowym sąd powołuje również tymczasowego nadzorcę sądowego, jeśli nie był ustanowiony wcześniej, bowiem dyspozycja środkami zgromadzonymi na rachunku wymaga jego zgody.

Czas rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania układowego

Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania układowego powinien zostać rozpoznany przez sąd w terminie dwóch tygodni od dnia jego wniesienia. Odmiennie sytuacja ta wygląda w przypadku, kiedy konieczne jest wyznaczenie terminu posiedzenia, wtedy sąd powinien zdecydować o otwarciu postępowania układowego w terminie 6 tygodni od dnia wniesienia wniosku.

Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym

Po otwarciu przez sąd postępowania układowego zostaje powołany nadzorca sądowy (może zostać wskazany przez dłużnika, który uzyskał zgodę wierzycieli mających co najmniej 30% sumy wierzytelności). Ustala on skład masy układowej oraz spis inwentarza. Co istotne, wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania mienia.

Rola nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym nie ogranicza się jednak do ww. czynności, bowiem zgodnie z art. 277 PrRest wstępuje on z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych dotyczących masy układowej. Co więcej, w sprawach cywilnych nadzorca sądowy występuje też w charakterze interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania.

Nadzorca sądowy w terminie 30 dni od otwarcia postępowania układowego sporządza i składa sędziemu komisarzowi:

 1. Plan restrukturyzacyjny – wraz z propozycjami restrukturyzacyjnymi;
 2. Spis wierzytelności.

Po otrzymaniu ww. dokumentów sędzia komisarz, bez zbędnej zwłoki wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, w celu głosowania nad układem. Nadmienić należy, iż postępowanie układowe, nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Inne skutki postępowania układowego

Oprócz ww. skutku w postaci ustanowienia nadzorcy sądowego należy wskazać m.in. to, że:

 • dłużnik zobowiązany jest do udzielenia sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień, udostępnienia dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa oraz majątku;
 • majątek dłużnika staje się masą układową (nie mylić z masą upadłościową);
 • obciążanie majątku dłużnika hipoteką, czy hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym lub skarbowym, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia postępowania układowego, po otwarciu postępowania układowego jest niedopuszczalne za wyjątkiem wynikającym z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • postanowienia umowne zastrzegające rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik na wypadek złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego lub jego otwarcia są nieważne;
 • postanowienia umowne, których stroną jest dłużnik, uniemożliwiające lub utrudniające osiągnięcie celu postępowania układowego są bezskuteczne wobec masy układowej;
 • niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika przez wynajmującego od dnia otwarcia postępowania układowego do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania.

Postępowanie układowe a postępowania egzekucyjne

Kolejną istotną okolicznością mającą miejsce po otwarciu postępowania układowego jest zawieszenie egzekucji dotyczącej wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Istotne jest jednak to, aby postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Środki, które zostały przez komornika uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze nie zostały wydane, przelewa się do masy układowej.

Schemat postępowania układowego

Dla lepszego zobrazowania przebiegu oraz celu postępowania układowego, prezentujemy jego ramowy plan:

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego;
 2. Rozpoznanie przez sąd wniosku;
 3. Wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego;
 4. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności – występuje możliwość wnoszenia sprzeciwów;
 5. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli oraz głosowanie nad układem;
 6. Wydanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu;
 7. Nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

Reasumując, postępowanie układowe niesie ze sobą określone konsekwencje mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Prowadzone jest jednak, jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, w myśl zasady: „im więcej ochrony przed wierzycielami, tym bardziej ograniczone jest prawo zarządu majątkiem”. Należy zatem pamiętać, że w odróżnieniu od zarządcy w postępowaniu sanacyjnym, nadzorca sądowy głównie kontroluje dłużnika. Postępowanie układowe jest zatem dobrym rozwiązaniem dla dłużników, wobec których toczy się wiele spornych postępowań sądowych, administracyjnych, czy egzekucyjnych.

Doradca restrukturyzacyjny FIlip Kozik

Autor artykułu

Filip Kozik – doradca restrukturyzacyjny, syndyk, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w restrukturyzacji firmy

Pomoc prawników w przygotowaniu postępowania układowego