Postępowanie układowe jest jedną z czterech metod restrukturyzacji firmy regulowanych ustawą Prawo Restrukturyzacyjne. Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu ostatecznego spisu wierzytelności.

Należy pamiętać, że postępowanie układowe może być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wszczęcie postępowania układowego

Zgodnie z art. 265 PrRest wniosek o otwarcie postępowania układowego – tożsamo do przyspieszonego postępowania układowego, powinien zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny (zawierający wiarygodny plan działania, który w swoich skutkach będzie umożliwiał pokrycie kosztów postępowania, bieżących kosztów utrzymania działalności gospodarczej, a nadto spłaty proponowanego układu) wraz z propozycjami układowymi.

Pamiętać również należy, iż zgodnie z art. 266 PrRest dłużnik we wniosku o otwarcie postępowania układowego winien uprawdopodobnić swoją możliwość do zaspokojenia bieżących kosztów postępowania, a co więcej do regulowania zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Czas rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania układowego

Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania układowego powinien zostać rozpoznany przez sąd w terminie dwóch tygodni od dnia jego wniesienia. Odmiennie sytuacja ta wygląda w przypadku, kiedy konieczne jest wyznaczenie terminu posiedzenia, wtedy sąd powinien zdecydować o otwarciu postępowania układowego w terminie 6 tygodni od dnia wniesienia wniosku.

Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym

Po otwarciu przez sąd postępowania układowego zostaje powołany nadzorca sądowy (może zostać wskazany przez dłużnika, który uzyskał zgodę wierzycieli mających co najmniej 30% sumy wierzytelności) ustala skład masy układowej oraz spis inwentarza. Co istotne, wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania mienia.

Rola nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym nie ogranicza się jednak do ww. czynności, bowiem zgodnie z art. 277 PrRest wstępuje on z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych dotyczących masy układowej. Co więcej, w sprawach cywilnych nadzorca sądowy występuje też w charakterze interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania.

Nadzorca sądowy w terminie 30 dni od otwarcia postępowania układowego sporządza i składa sędziemu komisarzowi:

  1. Plan restrukturyzacyjny – wraz z propozycjami restrukturyzacyjnymi;
  2. Spis wierzytelności.

Po otrzymaniu ww. dokumentów sędzia komisarz, bez zbędnej zwłoki wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, w celu głosowania nad układem. Nadmienić należy, iż postępowanie układowe, nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Schemat postępowania układowego

Dla lepszego zobrazowania przebiegu oraz celu postępowania układowego, prezentujemy jego ramowy plan:

  1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego;
  2. Rozpoznanie przez sąd wniosku;
  3. Wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego;
  4. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności – występuje możliwość wnoszenia sprzeciwów;
  5. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli oraz głosowanie nad układem;
  6. Wydanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  7. Nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w restrukturyzacji firmy

Pomoc prawników w przygotowaniu postępowania układowego