Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika na skutek zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego celem jest przeprowadzenie działań sanacyjnych. Warto podkreślić, że postępowania restrukturyzacyjne powinny przebiegać przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Obecnie obowiązujące regulacje prawne przewidują cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyśpieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z dobrodziejstw restrukturyzacji, to konieczne jest spełnienie określonych przesłanek. Po pierwsze, przedsiębiorstwo musi stać się niewypłacalne lub być zagrożone niewypłacalnością. Po drugie, postępowanie nie może skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli, bo korzystniejsza byłaby np. upadłość firmy. A po trzecie, przedsiębiorstwo musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokojenia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Charakterystyka poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest stosunkowo najmniej ingerującym w sprawy firmy i odbywa się poza sądem. Umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Samodzielne zbieranie głosów może zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego na skutek zawarcia z nim umowy przez dłużnika. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie restrukturyzacyjne przewidziane dla przedsiębiorców będących w stanie we własnym zakresie zbierać głosy wierzycieli, którzy opowiedzą się za zawarciem układu. Rekomendowane dłużnikom w początkowej fazie kryzysu.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Przyśpieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców we wstępnej fazie kryzysu finansowego, gdy zaczynają się pierwsze postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przewidziane dla dłużników, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne – przez działania sanacyjne rozumie się czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Z reguły korzystają z niego przedsiębiorcy będący w poważnym kryzysie finansowym. Jest to postępowanie restrukturyzacyjne o szczególnym charakterze. Często dochodzi do otwarcia postępowania sanacyjnego po niepowodzeniu w przeprowadzeniu restrukturyzacji na skutek poprzedniego postępowania.

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego został pozostawiony w gestii dłużnika, lecz ten powinien się kierować określonymi przesłankami dotyczącymi każdego z postępowań.

Jeśli z wnioskiem o przeprowadzenie restrukturyzacji występuje dłużnik, to sąd nie może otworzyć innego postępowania niż tego, o które wnioskował sam zainteresowany.

Skutkiem wyboru niewłaściwego postępowania restrukturyzacyjnego będzie oddalenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorstwo zmaga się z problemami finansowymi?

Zobacz jak możemy pomóc w restrukturyzacji firmy